ФІЛОЛОГІЧНА СЕКЦІЯ

ФІЛОЛОГІЧНА СЕКЦІЯ

Том 201 (CСІ). 1981 р. Філологічна секція.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCІ: Філологічна секція. [Во­ло­ди­мир Гна­тюк. Виб­ра­ні стат­ті про на­род­ну твор­чість. На 110-річ­чя на­род­жен­ня. 1871–1981 / Упо­ряд­ку­ван­ня, ре­­дак­ція і вступ­на стат­тя Бог­да­на Ро­ма­нен­чу­ка]. — Ню Йорк, 1981. — 288 с., іл.

_________________________

Том 198 (CХCVIII). 1981 р. Філологічна секція.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CХCVІІІ: Філологічна секція. [Іван Фран­ко – мис­тець і мис­ли­тель. Збір­ник до­по­ві­дей для від­зна­чен­ня 125-річ­чя на­ро­дин і 65-річ­чя смер­ти Іва­­на Фран­ка / Ре­дак­ція: Ев­ген Фе­до­рен­ко]. — Ню Йорк; Па­риж; Сид­ней; То­рон­­то, 1981. — XI+212 c., іл.

_________________________

Том 197 (CXCVII). 1979 р. Філологічна секція.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CХCVІІ: Філологічна секція. [Ми­хай­ло Драй-Хма­ра. З лі­те­ра­тур­но-на­у­ко­вої спад­щи­ни / За­галь­на ре­дак­ція, ви­бір та упо­ряд­ку­ван­ня, при­­міт­ки та ко­мен­та­рі Гри­го­рія Кос­тю­ка]. — Ню Йорк; Па­риж; Сид­ней; То­рон­то, 1979. — 409 с., іл.

_________________________

Том 195 (CXCV). 1982 р. Філологічна секція.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CХCV: Філологічна секція. [Лі­те­ра­тур­ні про­це­си піс­ля Дру­гої сві­­то­вої вій­ни. Ог­ля­ди і виб­ра­ні пи­тан­ня ук­ра­їн­ської та ін­ших лі­те­ра­тур / Ре­дак­цій­на ко­ле­гія: Бог­дан Ро­ма­нен­чукНа­та­лія Па­зу­някЛе­о­нід Руд­ниць­кий]. — Фі­ля­дель­фія; Ню Йорк, 1982. — 256 с., іл.

Том 193 (CXCІІІ). 1976 р. Філологічна секція.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CХCIII: Філологічна секція. [Мо­ног­ра­фіч­не дос­лід­жен­ня]: Лев В. Бог­дан Леп­кий. 1872–1941. Жит­тя і твор­чість / [Редак­то­ри]: Ва­силь Лев, директор; Ва­силь Ве­р­ган, секретар; Ми­ко­ла Чи­ров­ський, науко­вий секретар]. — Ню Йорк; Па­риж; Сід­­ней; То­рон­то, 1976. — 399 с., іл.

Том 187 (CLXХХVII). 1976 р. Філологічна секція.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХXXVII: Фі­ло­ло­гіч­на сек­ція. [До­по­ві­ді Юві­лей­но­го На­у­ково­го Кон­ґре­су для від­зна­чен­ня сто­річ­чя НТШ.

Том 185 (CLXХХV). 1969 р. Збірник Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХXXV: Збірник Філологічної секції. – Т. 34 / Ре­дак­тор П. Ко­ва­лів. — Нью-Йорк; Па­риж; То­рон­то, 1969. — 186 с., іл., кар­то­схе­ма.

_________________________

Зміст: 

Том 184 (CLХХXІV). 1968 р. Збірник Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХXXIV: Збірник Філологічної секції. – Т. 33. [Іван Фран­ко. Збір­­­ник до­по­ві­дей для від­зна­чен­ня 110-річ­чя на­ро­дин і 50-річ­чя смер­ти Іва­на Фран­ка. Ч. II / Ре­дак­тор В. Сте­цюк]. — Ню Йорк; Па­риж; То­рон­то, 1968. — 176 с.

_________________________

Том 183 (CLXХХІІІ). 1967 р. Збірник Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХXXIІI: Збірник Філологічної секції. – Т. 32. [Іван Фран­ко. Збір­­ник до­по­ві­дей для від­зна­чен­ня 110-річ­чя на­ро­дин і 50-річ­чя смер­ти Іва­на Фран­ка. Ч. I / Ре­дак­тор В Сте­цюк]. — Ню Йорк; Па­риж; То­рон­­то, 1967. — 203 с.

_________________________

Том 180 (CLXXХ). 1965 р. Збірник Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХXX: Збірник Філологічної секції. – Т. 31: [Шев­чен­ко і ми // Збір­ник до­по­ві­дей для від­зна­чен­ня 150-річ­чя з дня на­род­жен­ня Та­ра­са Шев­чен­ка / Ре­дак­тор В. Сте­цюк]. — Ню Йорк; Па­риж; То­рон­то, 1965. — 159 с., іл.

_________________________

Том 172 (CLХXІІ). 1960 р. Збірник Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХXII: Збір­ник Фі­ло­ло­гіч­ної сек­ції. – Т. 28. [На по­ша­ну сто­річ­чя на­ро­дин Сте­па­на Смаль-Стоць­ко­го / Ре­­дак­тор Кость Ки­сі­лев­ський]. — Нью-Йорк; Па­риж; Сід­ней; То­рон­то, 1960. — 84+14 с., іл.

_________________________

Том 171 (CLXХІ). 1961 р. Збірник Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХXI: Збір­ник Фі­ло­ло­гіч­ної сек­ції. – Т. 30 / Ре­дак­ція: Во­ло­ди­мир До­ро­шен­коГри­гор Луж­ниць­кий. — Ню Йорк; Па­риж, 1961. — 192 с., іл.

_________________________

Зміст: 

Том 168 (CLХVIII). 1958 р. Збірник Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХVIII: Збір­ник Фі­ло­ло­гіч­ної сек­ції. – Т. 29. [Мо­ног­ра­фіч­не дос­лід­жен­ня: Ко­ва­лів П. Ос­­­но­ви фор­му­ван­ня ук­ра­їн­ської мо­ви в по­рів­нян­ні з ін­ши­ми схід­ньо­сло­в’ян­­ськи­ми мо­ва­ми / Ре­дак­тор К. Ки­сі­лев­ський]. — Нью-Йорк; Париж; Сід­ней; То­­рон­то, 1958. — 240 с.

_________________________

Том 167 (CLХVII). 1958 р. Праці Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХVII: Пра­ці Фі­ло­ло­гіч­ної сек­ції. [Ог­лоб­лин-Гло­бен­ко М. Іс­то­ри­ко-лі­те­ра­тур­ні стат­ті / Упо­ряд­ку­вав Іван Ко­ше­лі­вець]. — Нью-Йорк; Па­­риж; Мюн­хен, 1958. — 160 с., іл.

_________________________

Том 165 (CLХV). 1956 р. Збірник Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХV: Збір­ник Фі­ло­ло­гіч­ної сек­ції. – Т. 26 / Ре­дак­тор: д[ок­то]р Кость Ки­сі­лев­ський. — Нью-Йорк; Па­риж, 1955. — 135 с.

_________________________

Зміст: 

Сторінки

Підписатися на RSS - ФІЛОЛОГІЧНА СЕКЦІЯ