Том 160 (CLХ). 1953 р. Праці Історично-філософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХ: Праці Історично-філософічної секції. [Ку­бі­йо­вич В. Ет­ніч­ні гру­пи Пів­ден­но-За­хід­ньої Ук­ра­ї­ни (Га­ли­чи­ни) на 1. 1. 1939 р. Час­ти­на I: Ет­ног­ра­фіч­на кар­та Пів­ден­но-За­хід­ньої Ук­ра­ї­ни (Га­ли­чи­на)]. — Лон­дон; Мюн­хен; Нью-Йорк; Па­риж, 1953. — [1]+15 с., , чотириколірні карти. — С. 1 обкл.

_________________________

Зміст: 

Ку­бі­йо­вич В. Ет­ног­ра­фіч­на кар­та Пів­ден­но-За­хід­ньої Ук­ра­ї­ни (Га­ли­чи­ни).

[До­да­ток: по­яс­нен­ня до кар­ти укр. та англ. мо­ва­ми]. — С. 1–15.

_________________________

Перегляд і завантаження тому:  

http://diasporiana.org.ua/ukrainica/10893-kubiyovich-v-etnichni-grupi-pivnichnozahidnoyi-ukrayini-galichini-na-1-1-1939-r/