Том 91 (ХCI). 1909 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. ХCI— Львів, 1909. — Кн. V. — 240 с., іл.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Гру­шев­ський Мар­ко. Геть­ман­ське гніз­до. Уро­чи­ща і пе­ре­­ка­зи се­ла Су­бо­то­ва, зіб­ра­ні в рр. 1897–1899: I. Вжитки на Україні колись і те­пер; II. Пісні старинні; III. Лихоліттє було, лихоліттє й трівати треба; IV. Муро­ван­ка таки церква; V. Деж Хмельницький старий похований?; VI. Ба­ба-плаха; VII. Го­родки та могилки – се праця на спомин про старину; VIII. “Три криниці гайдамацькі”; IX. Сосна гайдамацька – се признака гуль­ви­ща гайдамацького; X. Вовчий шпиль – варта козацька. [Додаток: ілюстра­ції]: Па­мят­ки і уро­чи­ща Су­бо­то­ва. — С. 5–32;

Кре­вець­кий І. Га­ли­чи­на в дру­гій по­ло­ви­ні XVIII ст. Ог­ляд но­вих ви­дань: [Рец. на публ.:] Chot­kowski Wła­dys­ław, x. His­to­rya pol­i­tycz­na koś­cio­­ła w Gal­i­cyi za rzą­dów Maryi Teresy (1772–1780). Z za­sił­kiem Aka­demii Umiejęt­noś­­ci. – Kraków, 1909. – T. I. – XXIII + 444 s.; T. II. – XI + 532 s.; Chot­kow­ski Wła­dysław, kś. His­to­rya pol­i­tycz­na dawnych klasztorów panień­skich w Ga­l­i­cyi 1773–1848. Z za­sił­­kiem Aka­demii Umiejętności. – Kraków, 1905. – XV + 431 s.; Tokarz Wacław. Ga­l­i­­cya w poc­ząt­kach ery Jó­ze­fiń­skiej w świe­tle an­­kiety urzę­do­wej z roku 1773. Aka­demia Umiejętności. – Kraków, 1909. – 400 s.; Szu­­mowski Wła­dysław. Gal­i­cya pod względem medycznym za Jędrzeja Kru­piń­skie­go pi­erwszego pro­­tomedy­ka 1772–1783 // Ar­chi­wum nau­kowe. Wy­dawn­ictwo To­wa­r­zystwa dla po­­pi­erania nauki pol­skiej. – Lwów, 1907. – Dz[ial] I. – T. IV. – Z[e­szyt] 1. – (Por­tret) + 361 + 1 s. — С. 33–94;

Гна­тюк В. Хо­цен­ський спі­ван­ник Ле­виць­ких. [До­да­ток: тек­сти пісень]. — С. 95–125;

Воз­няк М. Сту­­дії над га­лиць­ко-ук­ра­їн­ськи­ми гра­ма­ти­ка­ми XIX в. [Про­дов­жен­ня]: VIII. Гра­матика Лозин­сько­го; IX. Участь Кирила Блон­ського, Антона Доб­рян­ського, Івана Жуківського, Осипа Левицького, Оси­па Ло­зин­сько­го й Ан­тона Могильницького в конкурсі з 1840 р. на україн­сько-німецьку граматику. — С. 126–150;

Кміт При­чин­ки до іс­то­рії русь­ко­го ду­хов­но­го се­мі­на­ря у Льво­ві від 1837–1851 рр. — С. 151–158.

Miscellanea

Пе­лен­ський ЙО. З ру­їн Га­ли­ча. — С. 159–160;

Воз­няк М. Бук­вар Ос[ипа] Ло­зин­сько­го з 1838 р. — С. 160–164;

Зуб­риць­кий М. Від­клик ав­стрий­сько­го уря­ду за доб­ро­віль­ни­ми жер­тва­ми на вій­ну. В 50 літ­ну річ­ни­цю бит­ви під Мад­жен­тою. [Додаток: тек­ст до­ку­мен­та]. — С. 164–166.

Наукова хроніка

Ог­ляд ча­со­пи­сей за р. 1908. [Закінчен­ня]:

З[аліз­няк] М. Уни­вер­си­тет­скія Из­вѣс­тія (ки­ев­ские). – Рік XLVIII. — С. 167; За­пис­ки Им­­пе­ра­тор­ска­го Харь­ков­ска­го Уни­вер­си­те­та. — С. 167–168;

С[ицін­ський] Ю. Тру­­ды Кі­ев­ской Ду­хов­ной Ака­де­міи. — С. 169; Кі­ев­скія Епархіальныя Вѣдомос­ти. — С. 169–170; Во­лын­скія Епархіальныя Вѣдомости. — С. 170; Пра­вос­лав­ная По­до­лія. — С. 171; Хер­сон­скія Епархіяльныя Вѣдомости. — С. 171; Ки­ши­нев­скія Епархі­аль­ныя Вѣдомости. — С. 171; Ека­те­ри­нос­лав­скія Епархіяльныя Вѣдомости. — С. 171; Тав­­ри­чес­кій Цер­ков­но-Об­щес­твен­ный Вѣс­тникъ. — С. 171; Пол­тав­скія Епархі­аль­ныя Вѣдомости. — С. 171–172; Чер­ни­гов­скія Епархіальныя Извѣстія. — С. 172–173; Кур­­скія Епархіальныя Вѣдомости. — С. 173–174; Во­ро­неж­скія Епархіальныя Вѣ­до­­мости. — С. 174; Хол­мская Цер­ков­ная Жизнь. — С. 174; Мин­скія Епархіальныя Вѣ­до­мос­ти. — С. 174–175; По­лоц­кія Епархіальныя Вѣдомости. — С. 175; Мо­ги­лев­скія Епар­­­хі­альныя Вѣдомости. — С. 175;

Кр[евець­кий] [І.]. На­уч­но-ли­те­ра­тур­ный Сбор­­никъ. — С. 175–176; Вѣс­тникъ “На­род­но­го До­ма”. — С. 176;

Г[ру­шев­ський] О. Вѣс­тникъ Ев­ро­пы. — С. 177; Русская Мысль. — С. 177; Русское Богатство. — С. 177; Сов­ре­мен­ный Міръ. — С. 177;

С[вєн­ціц­кий] І. Из­вѣс­тія От­дѣ­ле­нія рус­­ска­го язы­ка и сло­вес­нос­ти Имп[ера­тор­ской] Ака­де­міи На­укъ. – T. XIII. — С. 177–179;

Г[ру­шев­ський] О. Жур­налъ Министерства На­род­­ного Про­свѣ­щенія. — С. 179; Варшавскія Университетскія Извѣстія. — С. 179–180; Ученыя Записки Юрьевскаго Университета. — С. 180; Ученыя Записки Ка­зан­ского Уни­вер­ситета. — С. 180;

С[и­цін­ський] Ю. Христіанское Чтеніе. — С. 180–181; Бо­го­словскій Вѣстникъ. — С. 181; Православный Собесѣдникъ. — С. 181; Стран­никъ. — С. 181;

З[аліз­няк] М. Из­вѣс­тія Им­пе­ра­тор­ской Ар­хе­о­ло­ги­чес­кой Ком­мис­сіи. – Вып. 26–28. — С. 181–182;

Г[ру­шев­ський] О. Чте­нія въ Об­щес­твѣ Ис­то­ріи и Древ­нос­тей Рос­сій­скихъ. — С. 182; Русскій Архивъ. — С. 182–183; Исто­ри­ческій Вѣстникъ. — С. 183; Русская Старина. — С. 183;

С[вєн­ціц­кий] І. Рус­скій Филологическій Вѣстникъ. – T. LIX–LX. — С. 183–184;

Г[на­тюк] В. Филологическія За­пис­ки. — С. 184–185; Живая Старина. — С. 185–187; Этно­гра­фическое Обозрѣніе. — С. 188;

Кр[евець­кий] [І.]. Bi­bliote­ka Warszaws­ka. — С. 188; Atene­um Pol­skie. — С. 188; Przewod­nik na­u­kowy i literac­ki. — С. 188–189;

Н[а­за­­рі­їв] О. Przegląd Naro­dowy. — С. 189; Przegląd Powszech­ny. — С. 189–190; Prze­gląd Pol­ski. — С. 190;

С[ріб­ний] Ф. Kwar­­tal­nik His­to­rycz­ny. — С. 190–191;

Кр[ипя­ке­ви]ч [І.]. Przegląd his­to­ryczny. — С. 191–192;

Г[ру­шев­ський] М. Wiadomości num­izma­tyczno-ar­cheo­lo­giczne. — С. 192;

Кр[евець­кий] [І.]. Mie­­sięcz­nik Heral­dyczny. — С. 192;

Н[а­за­­рі­їв] О. Przegląd Pra­wa i Ad­min­is­tra­cyi. — С. 192;

Г[на­тюк] В. Lud. – T. XIV. — С. 192–193;

Кр[е­вець­кий] [І.]. Ukrain­ische Rundschau. — С. 193–194;

С[вєн­ціц­кий] І. Ar­chiv für slav­ische Phi­lo­lo­gie. – Bd. XXX. — С. 194–195; Mit­­teilungen der k[ai­ser­­liche-]k[ö­ni­g­­li­­chen] Zen­tral­kom­mis­sion für Er­forschung und Er­hal­tung der Kunst- und his­to­r­i­schen Denk­male. – 1908. – [Bd.] VII. — С. 195–196;

Г[на­тюк] В. Zeitschrift für ös­ter­reichische Volkskunde. — С. 196–197; Zeit­schrift des Vereins für Volks­kunde. – Berlin. — С. 197–198;

Кр[ипя­ке­ви]ч [І.]. Zeit­schrift für Eth­no­lo­gie. — С. 199;

Томашівський С. Szá­za­dok. — С. 199–200; Tör­té­nel­­mi Tár. — С. 200–201; Eth­no­gra­­phia. — С. 201–202.

Ча­со­пи­си за р. 1908 об­го­во­ре­ні в сім то­мі. — С. 202–203.

Бібліоґрафія (рецензії і справоздання)

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Hirt Her­man. Die In­doger­manen, ihre Ver­breitung, ihre Urheimat und ihre Kul­­tur. I–II. – Strassburg, 1905–1907. – 771 S. + 4 Kar­te. — С. 204–205;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Schrader O. Spra­chver­gleichung und Ur­geschichte. Lin­guis­tisch-his­tor­ische Beitrage zur Er­forschung des in­doger­man­ischen Al­ter­tums. – Je­na, 1906–7. – Bd. I–III. – 235 + 559 + XII S. — С. 205–207;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Meyer Eduard. Geschichte des Al­ter­tums. Zweite Auflage. – Stutt­gart, 1907, 1909. – Bd. I. – Teil I–II. – 250 + XXVIII + 894 S. — С. 207–208;

За­ліз­няк М. [Рец. на публ.:] Го­род­цевъ В. А. Ре­зуль­та­ты ар­хе­о­ло­ги­чес­кихъ из­слѣ­до­ва­ній въ Изюм­скомъ уѣз­дѣ Харь­ков­ской гу­бер­ніи 1901 го­да // Тру­ды XII ар­хе­о­ло­ги­чес­ко­го съез­да в Харь­ко­ве. – Мос­ква, 1905. – T. I. – C. 174–225; Го­род­цевъ В. А. Ма­те­рі­а­лы ар­хе­о­ло­ги­чес­кихъ из­слѣ­до­ва­ній на бе­ре­гахъ Дон­ца, Изюм­ска­го уѣз­да Харь­ков­ской гу­бер­ніи // [Тру­ды XII ар­хео­ло­ги­чес­ко­го съез­да в Харь­ко­ве]. – Мос­ква, 1905. – T. I. – C. 226–340 + I–XVIII табл.; Ану­чинъ Д. Н. О че­ре­пахъ изъ кур­га­новъ и мо­гиль­ни­ковъ Изюм­ска­го у[ез­да], Харь­­ков­ской губ[ер­нии] изъ рас­ко­покъ В. А. Го­род­це­ва, лѣ­томъ 1901 г. // [Тру­­ды XII ар­хе­о­ло­ги­чес­ко­го съез­да в Харь­ко­ве]. – Мос­ква, 1905. – [T. I]. – C. 506–514 + 1 табл.; Го­род­цевъ В. А. Ре­зуль­та­ты ар­хе­о­ло­ги­чес­кихъ изслѣ­до­ва­ній въ Бах­мут­скомъ уѣз­дѣ, Ека­те­ри­нос­лав­ской гу­бер­ніи, 1903 г. Днев­никъ ар­хе­о­ло­ги­чес­­кихъ из­слѣ­до­ва­ній // Тру­ды XIII ар­хе­о­ло­ги­чес­ко­го съез­да в Ека­те­ри­нос­ла­ве. – Мос­ква, 1907. – T. I. – C. 211–285 + 286–365 + 1 табл. — С. 208–211;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Го­лу­бов­скій П. В. Ис­то­ри­чес­кая кар­­та Чер­ни­гов­ской губ[ер­нии] до 1300 г. // Тру­ды XIII ар­хе­о­ло­гич[ес­ко­го] съез­да [в Ека­те­ри­нос­ла­ве]. – [Мос­ква], 1908. – T. II. – C. 1–50 + кар­та. — С. 211;

Кри­пя­ке­вич І. [Рец. на публ.:] Abra­ham Władysław. Jakób Stre­pa, ar­cy­bisk­up ha­lic­ki (1391–1409). – Kraków, 1908. – 116 s. + 7 tabl. — С. 211–213;

Кри­пя­ке­вич І. [Рец. на публ.:] Ło­­ziń­ski Władysław. Ży­cie pol­skie w dawnych wiekach (wiek XVI–XVIII). Wy­­d. I. – Lwów, 1907. – VIII + 232 s.; Wy­d. II. – Lwów, 1908. – VIII + 248 s. — С. 213–215;

Томашівський С. [Рец. на публ.:] Ku­ba­la Lud­wik. Ob­lężenie Lwowa z r. 1655 // Lamus. – 1909. – II. – S. 185–216. — С. 215;

Томашівський С. [Рец. на публ.:] Char­matz R. Ös­ter­reichs in­nere Ge­schich­­te von 1848 bis 1907. I: Die Vorherrschaft der Deutschen; II: Der Kampf der Na­tio­nen // Aus Na­tur und Geisteswelt. – Leipzig, 1909. – 242. – 140 S.; 243. – 175 S. — С. 215–216;

Кре­вець­кий І. [Рец. на публ.:] Дѣ­диц­кій Б. А. Сво­е­жить­е­выи за­пис­ки. Ч. II: Взглядъ на школь­ное об­ра­зо­ва­ніе Га­лиц­кой Ру­си въ XIX ст. – Львов, 1908. – 98 с. (Відбиток: Вес­тни­к На­род­но­го До­ма. – 1908). — С. 216–220;

Кре­­вець­кий І. [Рец. на публ.:] Вах­ня­нин Ана­толь. Спо­ми­ни з жи­тя (По­смер­т­не ви­дан­нє) / Зла­див Ки­ри­ло Сту­­дин­ський. – Львів, 1908. – 138 с. + пор­трет. — С. 220–224;

Гна­тюк В. [Рец. на публ.:] Боб­ровъ Вла­ди­миръ. На­род­ныя пѣс­ни рус­скаго на­се­ле­нія Лиф­лян­дской гу­бер­ніи. – Юрьев, 1908. – 20 с. (Відбиток: Сбор­ни­к уче­но-ли­те­ра­тур­но­го об­щес­тва при им­п[ера­тор­ском] Юрь­ев­ском уни­вер­си­те­те). — С. 224–225;

Гна­­тюк В. [Рец. на публ.:] Бъл­гар­ски на­род­ни пѣс­ни отъ Еле­на В. Ян­ко­ва / За­пи­салъ и из­далъ пол­ков­никъ Г. Ян­ковъ. – Плов­див, 1908. – XVI + 266 c. — С. 225–226;

Гех­тер М. [Рец. на публ.:] Ста­тис­ти­чес­кій Еже­год­никъ Пол­тав­ска­го гу­бер­нска­го зем­ства на 1908 годъ. – Пол­та­ва, 1908; Ста­тис­ти­ко-Эко­но­ми­чес­кій об­зоръ Хер­сон­ской гу­бер­ніи за 1906 годъ. – Хер­сон, 1909; Пе­ре­се­ле­нія крес­тьянъ Харь­ков­ской гу­бер­ніи. – Харь­ков, 1908. – Вы­п. I; От­четъ Харь­ков­ской Гу­бер­нской Зем­ской Уп­ра­вы гу­бер­н­ско­­му Зем­ско­му соб­ра­нію оче­ред­ной сес­сіи 1908 го­да по пе­ре­се­лен­чес­ко­му от­дѣ­лу. – Харь­ков, 1908. — С. 226–232;

Мі­ху­ра Я. [Рец. на публ.:] Ста­тис­ти­чес­кія свѣ­дѣ­нія о ре­зуль­та­тахъ при­мѣ­не­нія за­ко­на 2 ію­ня 1903 го­да о воз­наг­раж­де­ніи пос­тра­дав­шихъ отъ нес­час­тныхъ слу­ча­евъ на фаб­ри­кахъ и за­во­дахъ, под­чи­нен­ныхъ над­зо­ру фаб­рич­ной ин­спек­ціи за трех­лѣ­тіе 1904–1906 гг. По по­ру­че­нію от­дѣ­ла Про­мыш­лен­нос­ти сос­та­вилъ фаб­рич­ный ре­ви­зоръ В. Е. Вар­заръ / Из­да­ніе от­дѣ­ла про­мыш­лен­нос­ти Ми­нис­тер­ства тор­гов­ли и про­мыш­лен­нос­ти. – СПб., 1908. – 24 + 102 с. — С. 232–235.

Ви­дан­ня й ста­ті об­го­во­ре­ні в сім то­мі. — С. 236–237.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001530