Том 90 (ХC). 1909 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. ХC— Львів, 1909. — Кн. ІV. — 244 с.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Бу­чин­ський Б. Сту­дії з іс­то­рії цер­ков­ної унії. [Про­дов­жен­ня]: III. Місаілів лист. — С. 5–24;

Бар­він­ський В. Ма­те­рі­я­ли до іс­то­рії сус­піль­но­го та еко­но­міч­но­го по­бу­ту Лі­во­бе­реж­ної Ук­ра­ї­ни в XVIII сто­літ­ю. [До­­даток]: Тексти документів. — С. 25–32;

Воз­няк М. Сту­дії над га­лиць­ко-ук­ра­їн­ськи­ми гра­ма­ти­ка­ми XIX в. [Про­дов­жен­ня]: III. Граматика Могиль­ниць­кого; IV. “Вѣдомость о Рускомъ Языцѣ” Могильницького [з] передмовою до гра­ма­тики; ґенеза сеї розвідки й аналіза основних думок; V. Жерела, термі­но­льоґія і мова граматики Могильницького; її становище в історії української фі­льо­льо­ґії; VI. Передмова Лучкая до своєї граматики. Вплив її на пізнійші гра­матики. – Українська мова в граматиці Лучкая; VII. Перша друкована в Гали­чи­ні грама­ти­ка української мови Осипа Левицького з 1834 р. Неприродна, ма­ка­ронічна мова граматики й причина того – її жерела; VIII. Граматика Ло­зин­ського. — С. 33–118;

Зуб­риць­кий М. Де­ка­наль­ні й па­ро­хі­яль­ні біб­лі­о­те­ки пе­ре­мись­кої епар­хії. — С. 119–136;

Кре­вець­кий І. До пси­холь­оґії 1848 ро­ку. Спра­ва Ст[е­фа­­на] Го­шов­ско­го. [Додаток]: Промови на похороні Ст. Гошов­ско­го. — С. 137–157.

Miscellanea

Со­зан­ський І. Кіль­ка до­ку­мен­тів до іс­то­рії 1848–1849 рр. [Додаток: тексти документів]. — С. 158–165;

До­ма­ниць­кий В. Ма­те­рі­я­ли до бі­оґ­ра­фії Е. П. Гре­бін­ки. [Додаток: тексти листів]. — С. 165–168;

Воз­няк М. До іс­то­рії ук­ра­їн­сько­го те­ат­ру в Гали­чи­ні. Лист С. Па­ли­во­ди-Кар­пен­ка до Юлі­я­на Лав­рів­сько­го з дня 3 мая 1865 р. [Додаток: текст листа]. — С. 168–178.

Наукова хроніка

За­ліз­няк М. Пра­ці ар­хе­оль­о­ґіч­них зїз­дів у Хар­­ко­ві й Ка­те­ри­нос­ла­ві. [Рец. на публ.:] Тру­ды двѣ­над­ца­та­го ар­хе­о­ло­ги­чес­ка­го съѣз­да въ Харь­ко­вѣ 1902 г. / Подъ ре­дак­ці­ей гра­фи­ни Ува­ро­вой. – Мос­ква, 1905. – T. I. – IV + 751 c. + 1 кар­та + 25 табл.; Мос­ква, 1905. – Т. II. – 590 + 22 c.; Мос­ква, 1905. – Т. III. – V + 425 + 49 c.; Тру­ды три­над­ца­та­го ар­хе­о­ло­ги­чес­ка­го съѣз­да въ Ека­­тери­нос­ла­вѣ 1905 г. – Мос­ква, 1907. – Т. I. – 434 c. + 14 табл.; Мос­ква, 1908. – Т. II. – VIII + 533 + 173 c. + 14 табл. — С. 179–212.

Бібліоґрафія (рецензії та справоздання)

За­ліз­няк М. [Рец. на публ.:] Хвой­ко В. В. Го­ро­ди­ща сред­ня­го Прид­нѣп­ровья, ихъ зна­че­ніе, древ­ность и на­род­­ность / Тру­ды две­над­ца­то­го ар­хе­о­ло­ги­чес­ко­го съез­да в Харь­ко­ве [1902 г. / Под ре­дак­ци­ей гра­фи­ни Ува­ро­вой]. – [Мос­ква, 1905]. – T. I. – C. 93–104. — С. 213–216;

Томашівський С. [Рец. на публ.:] Brückner A. Ein­tritt der Slaven in die Weltgeschichte // Ull­steins Weltgeschichte, heraus­gege­ben von Prof[esor] D[okto]r v[on] Pflugk-Har­tung, Geschichte des Mit­telalters. – Ber­lin, 1909. – S. 559–639. — С. 216–217;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Даш­ке­вичъ Н. Смѣ­на вѣ­ко­выхъ тра­ди­­цій въ от­но­ше­ні­яхъ на­ро­довъ За­па­да къ Рус­скимъ // Сбор­ник ста­тей пос­вящ[ен­ных] В. И. Ла­ман­ско­му. – [1908]. – [Т.] II. – C. 1375–1415. — С. 217–219;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Ай­на­ловъ Д. В. Очер­ки и за­мѣт­ки по ис­то­ріи древ­не­рус­ска­го ис­кус­ства. I: Два при­мѣ­ча­нія къ Сло­ву Да­ні­и­ла За­точ­ни­ка // Из­вес­тия ОРЯС АН. – 1908. – [Кн.] I. – C. 352–365; Ай­на­ловъ Д. В. [Очер­ки и за­мѣт­ки по ис­то­ріи древ­не­рус­ска­го исс­кус­тва]. II: О да­рахъ рус­скимъ князь­ямъ и пос­ламъ въ Ви­зан­тіи. III: О нѣ­ко­то­рыхъ се­рі­яхъ ми­ні­а­тюръ Рад­зи­ви­ллов­ской лѣто­пи­си // [Из­вес­тия ОРЯС АН]. – [1908]. – [Кн.] II. – C. 290–323. — С. 219–220;

Свєн­ціц­кий І. [Рец. на публ.:] Wessel­ski Al­bert. Mön­chsla­tein. Er­zählun­gen aus geist­li­chen Schriften des XIII Jahr­hun­derts. – Leipzig; Heims, 1909. – LI + 264 S. — С. 220–224;

Кри­­пя­ке­вич І. [Рец. на публ.:] Бѣд­новъ В. А. Пра­вос­лав­ная цер­ковь въ Поль­щѣ и Лит­вѣ (по Volumi­na legum). – Ека­те­ри­нос­лав, 1908. – XVIII + 512 c. — С. 224–225;

Тер­лець­кий М. [Рец. на публ.:] Źródła dziejowe. – T. XVII. – Część I: Pol­ska XVI wie­ku pod względem geo­graf­iczno-sta­tys­tycznym. – T. VI: Podlasie, op­isane przez Alek­san­dra Jabło­nowskiego. – Warszawa, 1908. – 222 + LII s. — С. 225–227;

Томашівський С. [Рец. на публ.:] Sax Carl Riter von. Ge­schich­te des Macht­ver­falls der Türkei bis Ende des 19. Jahrhun­derts und die Phasen der “orien­tal­ischen Frage” bis auf die Ge­gen­wart. – Wien, 1908. – XX + 543 S. — С. 227;

Пе­ретц В. [Рец. на публ.:] Мас­ловъ С. И. Опи­са­ніе ру­ко­пи­сей Ис­то­ри­чес­ка­го Об­щества Нес­­то­ра Лѣ­то­пис­ца. – К., 1908. – 50 + 58 с. — С. 228–229;

За­ліз­няк М. [Рец. на публ.:] Гру­шев­скій А. С. Къ ха­рак­те­рис­ти­кѣ взгля­довъ “Ис­то­ріи Рус­совъ” // Из­вес­тия ОРЯС АН. – 1908. – T. XIII. – Кн. I. – C. 396–427. — С. 229–230;

Кре­вець­кий І. [Рец. на публ.:] Свя­тиць­кий Іл. Від­ро­дже­нє бі­ло­русь­ко­го пись­мен­ства. – Львів, 1908. – 58 c.; До­ро­шен­ко Д. Бі­ло­ру­си і їх на­ці­о­наль­не від­ро­джен­ня. – Ки­їв, 1908. – 32 с. — С. 230–233;

Кре­вець­кий І. [Рец. на публ.:] Со­зан­ський Ів. Олек­­сан­дер Дух­но­вич (Уг­ро-русь­кий ав­тор на­род­них учеб­ни­ків і пуб­лі­­цист). – Львів, 1908. – 24 с. — С. 233–236;

Гна­тюк В. [Рец. на публ.:] Дан­ков­ская Р. Ма­ло­рос­сій­скія об­ря­до­выя пе­ченья Кур­ской гу­бер­ніи // Эт­ног­ра­ф[и­чес­кое] обоз­ре­ние. – 1909. – № 1. – C. 21–34. — С. 236–237;

Гна­тюк В. [Рец. на публ.:] Да­ни­ловъ Вл. Не­на­род­ныя пѣс­ни въ ук­ра­ин­скомъ фоль­кло­рѣ // Сбор­ник Харь­к[ов­ско­го] ист[ори­ко]-фил[оло­ги­чес­ко­го] об[ществ]а. – T. XVIII. – C. 279–285 (і окремо). — С. 237–238;

Кре­вець­кий І. [На­у­ко­ві роз­від­ки й ста­ті в спра­воз­дан­­нях ук­ра­їн­ських се­ред­ніх шкіл у Га­ли­чи­ні за ро­ки 1903/4–1907/8: Шко­ли ко­ло­мий­ські й тер­но­піль­ські. Зміст]: [Рец. на публ.:] Фран­чук Ів. Жен­щи­ни у Го­ме­ра / Звіт ди­рек­ції ц[ісар­сько-]к[оро­лів­ської] II. ґім­на­зії в Ко­ло­миї за р[ік] 1903/4; Гна­­ти­шак Л. Вплив “Іс­то­рії Рус­сов” на ук­ра­їн­сько-русь­ку ро­ман­тич­ну по­е­зію / [Звіт ди­рек­ції ці­сар­сько-ко­ро­лів­ської II. ґім­на­зії в Ко­ло­миї] за р[ік] 1904/5; Джердж Д. По­яс­нен­нє про­вод­жен­ня зву­ка в ґа­зах на ос­но­ві кі­не­тич­ної те­о­рії ґа­зів / [Звіт ди­рек­циї ці­сар­сько-ко­ро­лів­ської II. ґім­на­зії в Ко­ло­миї] за р[ік] 1905/6; Гор­дин­ський Яр. При­чин­ки до сту­дій над “Ене­ї­дою” Ів. Кот­ля­рев­сько­го, I–II / [Звіт ди­рек­циї ці­сар­сько-ко­ро­­лів­­ської II. ґім­на­зії в Ко­ло­миї] за р[оки] 1906/7–1907/8; Хро­ні­ка ц[ісар­сько-]к[о­­ро­лів­ської] ґім­на­зії Франц-Йо­си­фа I від р[оку] 1899–1905 / Звіт ди­рек­циї ц[і­сар­­сько-] к[оро­лів­ської] ґім­на­зії Франц-Йо­си­фа I в Тер­но­по­лі за р[ік] 1905/6; Бо­ру­сов­ський Ів. Ме­фіс­то­фель у Ґе­то­вім “Фав­сті” і Лю­ці­фер у Бай­­ро­но­вім “Ка­і­ні” / [Звіт ди­рек­ції ці­сар­сько-ко­ро­лів­ської ґім­на­зії Франц-Йо­си­фа I в Тер­но­по­лі] за р[ік] 1906/7; Зас­ти­рець Й. Пет­ро Бі­лян­ський, епис­коп львів­ський, га­лиць­кий і Ка­­мен­ця По­діль­сько­го 1781–1798 р. / [Звіт ди­рек­ції ці­сар­сько-ко­ро­­лів­ської ґім­на­­зії Франц-Йо­си­фа I в Тер­но­по­лі] за р[ік] 1907/8. — С. 239–241.

Ви­дан­ня й ста­ті об­го­во­ре­ні в сім то­мі. — С. 241–242.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001529