Том 67 (LXVІІ). 1905 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. LXVII— Львів, 1905. — Кн. V. — [3]+194 с.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Пе­ретц В. Ма­те­рі­а­ли до іс­то­рії ук­ра­їн­ської лі­те­­ра­тур­ної мо­ви. Зі збір­ни­ка П. Ѳ. Сім­со­на № 2, XVI ст. Додаток: I–II. — С. 1–32 + 3 іл.;

Томашівський С. При­чин­ки до піз­нан­ня ет­ноґ­ра­фіч­ної те­рі­то­рії Угор­­ської Ру­си, те­пер і дав­ній­ше. — С. 1–18 + табл.;

Ку­зе­ля З. Угор­ський ко­роль Мат­вій Кор­він в сла­вян­ській ус­тній сло­вес­нос­ти. Роз­бір мо­ти­вів, звя­за­­них з йо­­го іме­нем: I. Вступ. Історичний підклад; II. Причини популяр­нос­ти Ма­т­вія Кор­­віна; III. Матвій Корвін у Угрів (Мадярів); IV. Матвій Корвін у Сербів і Хор­ва­тів; V. Пісні й оповіданя про вибір і коронацію Матвія. — С. 1–55.

Miscellanea

Кри­пя­ке­вич І. Де був Де­мян ти­сяць­ким? При­чи­нок до іс­­то­рії уря­дів в Га­ли­чи­ні пер­шої по­ло­ви­ни XIII ві­ку. — С. 1–3;

Гор­дин­ський Я. Апок­ріф про Си­ви­лю. [Додаток: оригінальний текст апокрифу]. — С. 3–6;

Ре­­ва­ко­вич Т. До га­лиць­ко-угор­ських від­но­син 1848/9 р. — С. 6–8.

Наукова хроніка

Сріб­ний Ф. Днев­ник Вє­лє­віц­ко­го як дже­ре­ло до ук­ра­їн­ської іс­то­рії. [Рец. на публ.:] Wielewick­i Ja­n T. J., ks. Dzien­nik spraw domu za­kon­ne­go OO. Jezui­tów nśw. Bar­bary, t. I–IV // [Rozprawy Aka­demii Umiejęt­noś­­ci. Skrip­­tores rerum po­lon­i­carum]. – [T. VII, X, XIV, XVII]. — С. 1–7;

Томашівський С. Шкіль­ниц­тво на Угор­щи­ні й Ру­си­ни. [Рец. на публ.:] Ma­gyaror­szág kö­­zok­ta­tásü­gye az 1903 évben. Kü­lön lenyomat “A mr. kir. kor­mány 1903 évi mükö­déséröl és az orszád kö­zál­la­po­tairól szó­ló jelentés és sta­tiszti­kai évkö­nyv”. – Pest, 1904. – 153 o. — С. 7–13 + tabl.

Бібліоґрафія (рецензії й справоздання)

Ф[оростина] Е. [Рец. на публ.:] Brückner Alex­ander. Starożyt­na Litwa. Lu­dy i Bo­gi. Szkice mi­to­lo­giczne. – War­sza­­wa, 1904. – 167 s. — С. 1–4;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Клю­чев­скій В. Курсъ рус­ской ис­то­ріи. – Мос­ква, 1904. – Часть I. – 456 + 4 c.; Рож­ковъ Н. Об­зоръ рус­ской ис­то­ріи съ со­ціо­ло­ги­чес­кой точ­ки зрѣ­нія. – СПб., 1903. – Часть I: Кі­ев­ская Русь (съ VI до кон­ца XII вѣ­ка). – 173 с.; Рож­ковъ Н. Го­родъ и де­рев­ня въ рус­ской ис­то­ріи (крат­кій очеркъ эко­но­ми­чес­кой ис­то­ріи Рос­сіи). – СПб., 1902. – 84 с.; Кни­га для чте­нія по рус­ской ис­то­ріи, сос­тав­лен­ная при учас­тіи про­фес­со­ровъ и пре­по­да­ва­те­лей подъ ре­дак­ціей про­фес­со­ра М. В. Дов­наръ-За­поль­ска­го. – Мос­ква, 1904. – Т. I. – VII + 639 c. + 3 кар­ты. — С. 4–8;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Рад­зи­ви­лов­ская или Ке­ниг­сбер­гская лѣ­то­пись / Из­да­ние об­щес­тва лю­би­те­лей древ­ней пись­мен­нос­ти. – СПб., 1902. – Ч. CXVIII. – T. I: Фо­то­ме­ха­ни­чес­кое вос­про­из­ве­де­ніе ру­ко­пи­си. – [не­ну­ме­ро­ван­ный]; Т. II: Статьи о тек­стѣ и ми­ні­а­тю­рахъ ру­ко­пи­си. – 127 c.; Си­зовъ В. И. Ми­ні­а­тю­ры Ке­ниг­сберг­ской лѣ­то­пи­си. Ар­хе­о­ло­ги­чес­кій этюдъ // Из­вес­тия ОРЯС АН. – 1905. – [Кн.] I. – C. 1–50 + 2 табл. — С. 8–10;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Шах­ма­товъ А. А. О такъ на­зы­ва­е­мой Рос­тов­ской лѣ­то­пи­си. – Мос­ква, 1904. – 172 с. (Відбиток: ЧОИДР). — С. 10–11;

Г[ру­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] Пол­ное соб­ра­ніе рус­скихъ лѣто­пи­сей, из­дан­ное имп[ера­тор­ской] ар­хе­ог­ра­фи­чес­кою ком­мис­сі­ею. – СПб., 1904. – T. XIII [пер­­вая по­ло­ви­на]. – V + 302 c. — С. 11–12;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Brück­ner Alek­­sander. Mi­kołaj Rej, stud­jum krytyczne. – Kraków, 1905. – 418 s. — С. 12–14;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Даш­ке­вичъ Н. П. Об­ще­ніе Юж­ной Ру­си съ Юго-сла­вя­на­ми въ ли­тов­ско-поль­скій пе­рі­одъ ея ис­то­ріи меж­ду проч[им] – въ ду­махъ // Из­бор­ник Ки­ев­ский. – К., 1904. – С. 119–137. — С. 14–16;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Явор­скій Ю. Ду­хов­ный стихъ о грѣш­ной дѣ­вѣ и ле­ген­да о не­рож­ден­ныхъ дѣтяхъ // Из­бор­никъ Кіев­скій. – [1904]. – C. 287–352. — С. 16–21;

Гру­шев­ська М. [Рец. на публ.:] Пав­луц­кій Г. О де­ре­вян­ныхъ рѣзныхъ изоб­ра­же­ніяхъ “пут­­товъ” въ юж­но­рус­скихъ цер­квахъ XVII–XVIII в. // Из­бор­ник Ки­ев­ский. – 1904. – С. 231–240. — С. 21–22;

Джид­жо­ра І. [Рец. на публ.:] Эвар­ниц­кій Д. И. Ис­точ­ни­ки для ис­то­ріи За­по­рож­скихъ ко­за­ковъ. – Вла­ди­мир-на-Клязь­ме. – T. I–II. – II + 2107 + 122 c. — С. 22–33;

Джид­жо­ра І. [Рец. на публ.:] Мо­дза­лев­скій В. Слу­­хи о наз­на­че­ніи Кан­та­ку­зи­на гет­ма­номъ Ма­ло­рос­сіи (1718 г.) // Киевская Старина. – 1904. – [Кн.] VI. – C. 451–464. — С. 33–36;

Кре­вець­кий І. [Рец. на публ.:] Свѣн­­циц­кій И. С. Цер­ков­но- и рус­ско-сла­вян­скія ру­ко­пи­си пуб­лич­ной биб­лі­о­те­ки На­род­на­го До­ма во Льво­вѣ // Из­вес­тия ОРЯС АН. – 1904. – Кн. III. – C. 350–414; Свѣн­­циц­кій И. С. Ру­ко­пи­си биб­лі­о­те­ки “На­род­на­го До­ма” во Льво­вѣ // На­­уч­но-Ли­те­ра­тур­ный Сбор­ник “Га­лиц­ко-рус­ской Ма­ти­цы”. – 1904. – T. III. – Кн. IV. – C. 81–104; 1905. – T. IV. – Кн. I. – C. 108–149. — С. 36–37;

Ло­зин­ський М. [Рец. на публ.:] Bobrzyń­ski Michał, Jaworski Władysław Leo­pold, Mi­lew­ski Jó­zef. Z dziejów odrod­zenia pol­i­tyczne­go Gal­i­cyi 1859–1873. – War­sza­wa; Kra­­ków, 1905. – 515 s. — С. 37–47;

Фр[ан­ко] І. [Рец. на публ.:] Léger Louis. Sou­ve­­nirs d’un sla­vo­phile (1863–1897). – Paris, 1905. — С. 47;

Кре­вець­кий І. [Рец. на публ.:] Мон­­ча­лов­скій О. Пись­ма П. А. Ку­ли­ша от­но­ся­щія­ся къ вре­ме­ни и цѣ­ли его пре­бы­ва­нія во Льво­вѣ // На­уч­но-Ли­те­ра­тур­ный Сбор­ник “Га­лиц­ко-рус­ской Ма­ти­цы”. – 1904. – T. III. – Кн. I. – C. 59–72; T. III. – Кн. II. – C. 1–41. — С. 47–49;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Mok­łowski Ka­zimierz. Sztu­ka lu­dowa w Pol­sce. – Lwów, 1903. – Część I: Dzieje mieszkań lu­dowych; Część II: Za­byt­ki sztuki lu­dowej. – 505 s. — С. 49–51;

Гна­тюк В. [Рец. на публ.:] Кар­скій Е. Ѳ. Бѣ­ло­рус­сы. – Вар­ша­ва, 1903. – Т. I: Вве­де­ніе въ изу­че­ніе язы­ка и на­род­ной сло­вес­нос­ти. – X + 466 c. — С. 51–65;

Ку­зе­ля З. [Рец. на публ.:] Materyały an­tro­po­lo­giczno-ar­cheo­lo­gicz­ne i et­no­graf­iczne, wy­dawane staraniem kom­isyi an­tro­po­lo­gicznej A[ka­demii] U[miejęt­noś­ci] w Krako­wie. – Kraków, 1904. – T. VII. — С. 65–67.

Ви­дан­ня й ста­ті об­го­во­ре­ні в на­у­ко­вій хро­ні­ці й біб­лі­оґ­ра­фії сьо­го то­му. — С. 67–68.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001508