Том 66 (LXVІ). 1905 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. LXVI— Львів, 1905. — Кн. IV. — [3]+194 с.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Фран­ко І. Сьвя­тий Кли­мент у Кор­су­ні. При­чин­ки до іс­­то­рії ста­ро­русь­кої лєґен­ди. [Про­дов­жен­ня]: XI. Культ сьв[ято­го] Климента в Мораві й на Руси. — С. 257–281;

Гру­шев­ський М. Іще до “Чу­да св[ято­го] Кли­­мен­та па­пи рим­сько­го”. — С. 1–3;

Грін­чен­ко Б. Ог­ляд ук­ра­їн­ської лек­си­коґ­ра­фії. — С. 1–30;

Со­зан­ський І. З лі­те­ра­тур­ної спад­щи­ни Ва­си­ля Іль­ниць­ко­го. [До­да­­ток]: I. Записки; II. Словянська фільософія по Лібельту; III. Проґрама ор­ґа­ну Ма­­ти­ці; IV. Мысли и уваги надъ образованьемъ малорускаго языка, зъ причи­ны ар­ты­­ку­лу Николая Устыановича, замѣщеного въ VI. Слова; V. Листи. Дода­ток: 1. Лист Антона Могильницького до Як. Головацького; 2. Лист Ми­к[о­ли] Ус­тия­­но­ви­ча до Козановича . — С. 1–59.

Miscellanea

Ку­зе­ля З. Лист Ол. Гат­цу­ка до Мік­льо­ші­ча. [Додаток в тексті]: Оригінальний текст листа. — С. 1–4;

Крипяке­вич І. “Ли­те­ра­тур­ный споръ” в Хол­мщи­ні 1872 р. [Додаток: оригінальні тексти трьох документів]. — С. 5–6;

Гру­шев­ський М. Да­ни­ло Мор­до­вець. Нек­роль­о­ґіч­на за­міт­ка. — С. 6–8.

Наукова хроніка

Ог­ляд ча­со­пи­сей за 1904 рік – ча­со­пи­си ук­ра­їн­сько-русь­­кі: Т[ома­шів­ський] С. Літературно-Науковий Вістник. — С. 1–9;

Кр[и­пя­ке­­­ви]ч І. Ді­ло. — С. 9–11;

Кр[евець­кий] І. Рус­лан. — С. 11–12; Бу­ко­ви­на. — С. 12–13; Учи­тель. — С. 13–14; Про­мінь. — С. 14; Еко­но­міст. — С. 14–15; Ка­то­лиц­кий Всхід. — С. 15; Ни­ва. — С. 15.

Бібліоґрафія (рецензії й справоздання)

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Brüc­­kner Alex­ander. Mys­ti­fi­ka­tionen I. Die Wahrheit über die “Slavena­pos­tel” und ihr Wirk­en // Beilage zu Allgemeinen Zeitung. – 1903. – 22–23 Ju­li. – S. 145–149, 164–169; Brüc­kner Alex­ander. Cyryl i Meto­dy // Przegląd Pol­ski. – 1903. – [Ks.] IX. – S. 427–474; Brüc­kner Alex­ander. Legen­dy o Cyrylu i Meto­dym wobec praw­dy dziejowej. Szkic z dziejów chrześ­ci­jań­stwa u Słowian // Roczniki Towar­zy­stwa na­uk Poznań­­skiego. – 1904. – S. 1–49. — С. 1–9;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Pot­­kań­­ski Karol. Kon­­stan­tyn i Meto­dyusz. – Kraków, 1905. – 146 s. — С. 9–14;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Zakrzewski Stanisław. Malowidła w pod­ziem­nej ba­zyl­ice św. Kle­men­sa w Rzy­­mie // Rozprawy Aka­demii Umiejętności. Wydział his­to­ryczno-filo­zo­ficzny. – 1903. – Ser­ya II. – T. XX. – S. 1–37. — С. 15–19;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Ле­он­то­вичъ Ѳ. И. Ис­то­рія рус­ска­го п­ра­ва. – Вар­ша­ва, 1902. – Вы­п. I: Ли­те­ра­ту­­ра пред­ме­та. – LXVII + 597 c. — С. 19;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Сер­гѣ­е­вичъ В. Лек­ціи и из­слѣ­до­ва­нія по древ­ней ис­то­ріи рус­ска­го пра­ва. – СПб., 1903. – VIII + 664 c. — С. 19–20;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Сер­гѣ­е­вичъ В. Рус­ская Прав­да въ че­ты­рехъ ре­дак­ціяхъ. – СПб., 1904. – 51 с. — С. 20–21;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Пав­ловъ А. С. Курсъ цер­ков­на­го пра­ва. – Сер­ге­е­ва Лав­­ра, 1902. – 2 + 539 + VI c. — С. 21;

Гру­шев­ська М. [Рец. на публ.:] Лаш­ка­ревъ П. Цер­кви Чер­ни­го­ва и Нов­го­ро­да Сѣ­вер­ска // Тру­ды XI ар­хе­о­ло­ги­чес­ко­го съез­да [в Ки­е­ве]. – [1902.]. – Т. II. – C. 146–164. — С. 21–23;

Гру­шев­ська М. [Рец. на публ.:] Бе­реж­ковъ Д. Н. О хра­махъ Вла­ди­мі­ро-Суз­даль­ска­го кня­жес­тва (XII–XIII) // Тру­ды Вла­ди­мир­ской уче­ной ар­хив­ной ком­мис­сии. – Кн. V. – 145 c. + 18 табл. рис. + 2 пла­на. — С. 23–25;

Г[ру­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] Срез­нев­скій Н. И. Ма­те­рі­а­лы для сло­ва­ря древ­не-рус­ска­го язы­ка по пись­мен­нымъ ис­точ­ни­камъ. – СПб., 1903. – Т. III. – Вып. I. – 1–512 столб. — С. 25;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Samolewicz Janusz. Sąd wyższy prawa niem­ieck­iego na zam­ku sanock­im 1425–1553. – Lwów, 1903. – 53 s. ([Відбиток]: Stu­dya nad his­to­ryą prawa pol­skie­go wyd[awane] pod red[akcią] O. Bal­­zera. – [T.] II. – Zesz. 1). — С. 26;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Brückner Alek­sander. Różnowier­cy pol­scy, szkice obyc­za­jowe i lite­rac­k­ie. Se­rja I. – Warszawa, 1905. – III + 280 s. — С. 26–27;

Сту­дин­ський К. [Рец. на публ.:] Рус­ская Ис­то­ри­чес­кая Биб­лі­о­те­ка. – СПб., 1903. – Т. XIX: Па­мят­ни­ки по­ле­ми­­чес­кой ли­те­ра­ту­ры въ За­пад­ной Ру­си. – Кн. III. – I–VIII + IX–XIII + 1–1308 + 1–104 + 1–96 с. — С. 27–29;

Шп[итков­ський] І. [Рец. на публ.:] Сѣ­цин­скій Е. Ма­те­рі­а­лы для ис­то­ріи це­ховъ въ По­до­ліи, про­то­і­е­рея. – Каменец, 1904. – 78 с. — С. 30–32;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Пет­ровъ Н. Одинъ изъ пред­шес­твен­ни­ковъ Ив. Петр. Кот­ля­рев­ска­го въ ук­ра­ин­ской ли­те­ра­ту­рѣ XVIII вѣ­ка Аѳа­на­­сій Ки­рил­ло­вичъ Ло­бы­се­вичъ // Статьи по сло­вя­но­ве­де­нию. – [1904]. – [Кн.] I. – C. 57–63. — С. 32–33;

Джид­жо­ра І. [Рец. на публ.:] Пав­лов­­скій И. Фр. Учас­тіе И. П. Кот­ля­рев­ска­го въ фор­ми­ро­ва­ніи ко­зачь­ихъ пол­ковъ въ 1812 // К[иевская] Старина. – 1905. – Кн. VI. – C. 309–320. — С. 33–34;

Є[фре­­мов] C[. [Рец. на публ.:] Бу­ди­ло­вичъ А. Ге­не­зисъ рос­сій­ска­го ук­рай­­но­ма­на // Русский вестник. – 1903. – [№] VIII. – C. 628–640. — С. 35;

Г[на­тюк] В. Нес­те­ров­скій П. А. Бес­са­раб­скіе Ру­си­ны. Ис­то­ри­ко-эт­ног­ра­фи­чес­кій очеркъ. – Вар­ша­ва, 1905. – 174 + II c. — С. 35–39;

Ку­зе­ля З. [Рец. на публ.:] Bod­­nares­cul Leoni­das. Einige Weihnacht­s- und Neu­jahrs­bräuche der Rumänen // Jahr­buch des Bukowi­ner Landes-Muse­ums. – Czer­nowitz, 1904. – Jahrg. XI. – S. 33–57. — С. 39–48;

Д[о­ма­­ниць­кий] В. [Рец. на публ.:] Cборникъ ста­тей по ис­то­ріи пра­ва, пос­вя­щен­ный М. Ф. Вла­ди­мір­ско­му-Бу­да­но­ву его уче­ни­ка­ми и по­чи­та­те­ля­ми, из­данъ подъ ре­дак­ціей М. Н. Ясин­ско­го. – К., 1904. – IX + 465 c. — С. 48–51;

Г[ру­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] Гор­­лен­ко В. От­блес­ки. За­мѣт­ка по сло­вес­нос­ти и ис­кус­тву. – СПб., [1905]. – 236 + IV c. — С. 51;

Є[фре­мов] С. [Рец. на публ.:] Въ за­щи­ту сло­ва. Сбор­никъ. 2-е из­­да­ніе безъ пе­ре­мѣнъ. – СПб., 1905. – II + 255 c. — С. 51–52;

Шп[итковський] І. [Рец. на публ.:] Тру­ды По­доль­ска­го Цер­ков­на­го Ис­то­ри­ко-Ар­хе­о­ло­ги­чес­ка­го Об­щес­тва / Подъ ре­дак­ціею прот[ои­рея] Е. Сѣ­цин­ска­го и Н. Яво­ров­ска­го. – Каменец, 1904. – Вып. X. – 4 + 580 + 110 с. — С. 52–53.

Ви­дан­ня й статі об­го­во­ре­ні в біб­лі­оґ­ра­фії сьо­го то­му. — С. 54.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001507