Звернення до Вищої Атестаційної комісії України

Вища атестаційна комісія України

На Ваш № 02-81-08 від 24.11.2009 року Шановні Володимире Федоровичу та Вікторе Дмитровичу! Дякую Вам за змістовну відповідь. Маю намір розмістити її на нашому сайті, оскільки викладене у Вашому листі стосується ширшого кола читачів (дивись приєднаний файл). Стосовно суті піднятих у моєму зверненні до Вас питань хотів би пояснити, що з відповідною нормативною базою щодо «Порядку присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань» я обізнаний. Звичайно, знижувати рівень вимог, особливо – дозволяти плагіат у дисертаціях недоцільно. Проте власне це і взагалі низький рівень оформлення висновків дисертацій мене турбує. На жаль, це не поодинокі випадки, коли спеціалізовані вчені ради і експертні ради ВАК України «пропускають» такі дисертації. У зв’язку з цим прошу ознайомитися з такими окремими прикладами з дисертацій за 2008 рік. Мова йде про загальновідомі твердження, які фігурують у висновках дисертаційних робіт, тобто становлять предмет захисту: Витяги з висновків авторефератів деяких дисертаційних робіт за 2008 рік

Загальновідомі положення

Історичні науки

08koyain[1].zip: З’ясовано, що в архіві Президії НАН України, наукових архівах історичних установ, а також у ЦДАВО України і ЦДАГО України відклався значний масив документів, серед яких листування академічних установ з Президією АН УРСР та іншими установами щодо організації науково-дослідної роботи, їх річні плани та звіти, документи з особового складу, фінансового та матеріально-технічного забезпечення. Дані документи повною мірою відображають організацію наукової діяльності історичних установ та дають можливість встановити їх науковий доробок.

08clofsz[1].zip: Веб-сайти ОДА створюються у системному взаємозв’язку із Урядовим веб-порталом на засадах уніфікації технічного, технологічного, інформаційного та організаційного забезпечення. Структура головної сторінки веб-сайта адміністрації повинна відповідати структурі головної сторінки Урядового веб-порталу.

08kopsvv[1].zip: Перші парламентські вибори в незалежній Україні були проведені внаслідок загострення політичної кризи та на основі недосконалого виборчого закону, в результаті чого Верховна Рада другого скликання приступила до роботи у неповному складі. Парламент виявився фрагментованим і неструктурованим. Новий виборчий закон 1997 р. передбачав змішану систему і дозволив обрати повний склад Верховної Ради за один тур. Депутатські об’єднання в українському парламенті були представлені партійними фракціями і депутатськими групами, утворюваними за спільними інтересами.

Географічні науки

08tosngr[1].zip: Геоекологічні дослідження вуглевидобувних районів повинні базуватися на концепціях ландшафтознавства та його прикладних напрямів, перш за все, конструктивного та екологічного ландшафтознавства і здійснюватися за єдиною програмою, методикою та відповідними алгоритмами.

08beltpd[1].zip: На основі аналізу теоретичних розробок, що сьогодні існують в екологічній картографії та геоінформаційному картографуванні, сформульовано теоретико-методологічні основи геоінформаційного еколого-географічного картографування, яке стало гнучким інструментом неперервного накопичення та оперативного представлення великої кількості різноманітної інформації щодо просторових об’єктів, які характеризують стан різних територій в еколого-географічному відношенні. Визначено, що його науково-методичну організацію складає методологія системного картографування, яка дає цілісну характеристику компонентів: об’єкта, предмета, методів, завдань, сукупності засобів та чіткої послідовності проведення досліджень.

08jsmpvo[1].zip: Сфера послуг характеризується складною структурою, багатофакторністю взаємозв’язків, ієрархічною організацією. Рушійним чинником розвитку сфери послуг є потреби, які визначають стратегію, цілі, механізми, результати діяльності. Кожному рівню ієрархії потреб відповідають певні послуги. На різних регіональних рівнях задоволення потреби одного ієрархічного рівня має свою специфіку. Сфера послуг – потужна комунікативна складова глобалізаційного процесу. Виникнення глобальних виробників і споживачів послуг, створення глобальних каналів реалізації послуг – фактори, що визначають розвиток індустрії послуг на сучасному етапі. В подальшому, «глобальні» послуги споживачі отримуватимуть за відсутності безпосередніх контактів з виробником, а традиційні послуги, що мають локальний характер, будуть вносити зміни у структуру геопростору.

Технічні науки

08mtmspp[1].zip: Основою створення інтелектуальної системи медичної діагностики може служити ефективне поєднання продуктивного мислення лікаря і адаптованих до нього технічних (обчислювальних) засобів.

Дивні назви дисертацій

Географічні науки

08kmvrvo[1].zip: ГЕОСАЙТИ ХАРКІВЩИНИ, ЇХ РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНА

Коментар: очевидно географічні сайти в мережі Інтернет можна раціонально використовувати і потрібно охороняти, мабуть від «хакерів»

08daijnu[1].zip: ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Коментар у 1 висновку дисертації: Проведене дослідження дає підстави зробити такі теоретичні й практичні висновки: 1. Під природно-техногенною безпекою життєдіяльності населення розуміємо такий стан природного середовища і техносфери, за якого держава, використовуючи наявні ресурси і засоби, здатна забезпечити захист життя, здоров’я і безпечні умови життєдіяльності населення, а також гарантувати прийнятний рівень ризику виникнення НС шляхом попередження виникнення та ліквідації наслідків природних і техногенних катастроф.

Мій коментар: 1 - можливо краще було б забрати з назви слово «життєдіяльності» … 2- якщо йдеться про виникнення надзвичайних ситуацій (НС), то може не слід вживати термін «безпека», адже йдеться про «небезпечні умови». Отож, на підставі вищенаведеного, роблю висновок, що якби обов’язковою нормою було ще на етапі прийняття до захисту дисертацій (тобто до появи оголошення про захист) розміщення тексту автореферату на ВЕБ-сайті ВАК України у мережі Інтернет, то це б створило умови до ширшої відкритої апробації дисертаційних робіт і допомогло б здобувачам своєчасно усунути недоліки з висновків власних досліджень. Нажаль, це питання вже надто тривалий час розглядається у ВАК України. Думаю, що Постанову ВАК України від 2 липня 2008 року № 1-04/6 час було давно виконати. А стосовно матеріально-технічного забезпечення її виконання, смію зауважити: жодних проблем тут немає. Мабуть причина в іншому: у науковому світі є впливові «колеги», які бояться гласності, оскільки це перешкоджатиме «протягувати дисертації» … А у Росії це положення «О размещении объявлений о защитах и авторефератов докторских диссертаций на официальном сайте ВАК Минобрнауки России» діє вже три роки і дало добрі результати. З нагоди Нового Року зичу Вам Шановні колеги доброго здоров’я, творчої наснаги, принциповості та рішучості у втіленні у практику роботи ВАК України існуючих норм та вимог до дисертацій. м. Львів, 22 грудня 2009 року Дійсний член Наукового товариства ім. Шевченка Платон Третяк

ДолученняРозмір
PDF icon vidpovid.pdf65.33 КБ