ЗАГАЛЬНІ ЗВІТНО-ВИБОРНІ ЗБОРИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА В АМЕРИЦІ

19 травня 2012 р. в лекційній залі НТШ А в Нью-Йорку відбулися Загальні звітно-виборні збори Наукового товариства ім. Шевченка в Аме­риці. Звітували про свою роботу президент Това­риства д-р Орест Попович, члени управи НТШ А каденції 2009-2012 рр., керівники осередків НТШ А Філядельфії, Бостона, Детройта, Вашинг­тона.

У лекційній залі НТШ в Америці. 19 травня 2012 р.

У лекційній залі НТШ в Америці. 19 травня 2012 р.

 На пропозицію О. Поповича, який оголосив збори відкритими, присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять тих 23 членів Товариства, які в попередній трирічний період відійшли у вічність. Він повідомив, що за зазначений період до складу Товариства увійшло 62 нові члени. Список нових членів прочитав Василь Лопух. Присутні прого­лосували за ухвалення запропонованого порядку ведення зборів, обрали Президію зборів на чолі із предсідником зборів Романом Воронкою, затвер­дили персональний склад робочих комісій. Далі були зачитані листи, які надійшли на адресу збо­рів. Леонід Рудницький прочитав привітання від Світової ради Наукових товариств ім. Шевченка, наголосивши на особливій відповідальності укра­їнських вчених за долю України в нинішніх, несприятливих для науки й культури умовах, які склалися в країні внаслідок „попрання" керівниц­твом України конституційних основ здобутої в 1991 р. незалежної держави. Були зачитані також вітання голови матірного НТШ в Україні Олега Купчинського; голови управи НТШ А у 2000-2006 рр. Лариси Онишкевич; голови наймолодшого осередку НТШ у Швайцарії Андрея Лужницького; від Української Вільної Академії наук в США (вітання від імени д-ра Альберта Кіпи прочитала Анна Процик).

У звітній доповіді президент НТШ А Орест Попович розповів про головні здобутки Товари­ства, що свідчать про подальший поступ у його діяльності: про видання Енциклопедії української діяспори, Шевченківського ювілейного проєкту (для відзначення 200-річчя від народження Т. Шевченка у 2014 р.); про підготовку й обговорення нового Статуту НТШ А (затверджено на Надзви­чайних загальних зборах 15 травня 2010 р.); про створення нових наукових структур в НТШ А (Центр демографічних та соціоекономічних досліджень українців у США, Міжсекційний інститут джере­лознавства тощо) та нових осередків НТШ А (у Вoston-Cambridge осередок очолила Галина Гринь); про розробку нових сторінок та експонування нових справ із бібліо­течного та архівного фондів Товариства на Інтернет-сайті НТШ А. О. Попович на­голосив на найважливіших подіях у зовнішній науковій діяльності НТШ А, навів приклади співпраці НТШ А з україністами Північ­ної Америки та співпраці з Україною (широка фінансова підтримка діяльности НТШ та українського книговидання; зокрема, спонсор­ство конкурсів молодих математиків). Він зазна­чив: „Мусите признати, що залишаю Товариство в далеко кращому стані, ніж воно було у травні 2006 р." На закінчення д-р О. Попович висловив подяку всім, хто причинився до успіхів НТШ А за той час, коли він очолював Товариство, а також впевнення, що новообрані управа та президент НТШ А на раменах славних попередників працюватимуть ще успішніше і виявляться достойними виконавцями нових завдань, які очікують НТШ А у складних умо­вах сучасної іс­торичної доби.

Далі Зага­льним зборам письмово прозвітували перший віце-президент НТШ А і ди­ректор Матема­тично-фізично-технічної секції Роман Андрушків, віце-прези­дент і науковий секретар НТШ А Григорій Грабович, віце-президент та скарбник НТШ А Руслана Россі, голова Стипендійної комісії Олег Воловина, голова Видавничої комісії Василь Махно, голова Комп'ютерної комісії Володимир Василакій, голо­ва Комісії членства Володимир Петришин, голова Комісії зв'язків Мирослава Знаєнко, голова Статутової комісії Адріян Долинський, голова Комі­сії осередків Галина Гринь, голова Комісії преси Василь Лопух, голова Архівно-бібліотечної комісії Тетяна Кейс, делеґат до Світової ради НТШ Анна Процик; директори наукових секцій: Л. Онишкевич (Філологічна) і А. Процик (Історична, Суспіль­на та Правничих наук); голови осередків: Г. Гринь (Бостон), Богдана Урбанович (Вашингтон), Олена Паливода (Детройт), Ярослав Заліпський (Філядельфія).

Під час голосування

Зі звітом Контрольної комісії виступила її го­лова Марта Богачевська-Хом'як, яка поінформу­вала збори про результати перевірки діяльности управи. На її пропозицію збори висловили управі схвалення. Після цього голова Номінаційної комісії Р. Андрушків оголосив список кандидатів у члени управи НТШ А на каденцію 2012-2015 рр. і ствер­див, що всі кандидати погодилися обійняти пости, на які вони номіновані.

У підсумку відбулися вибори. Новим прези­дентом НТШ А обрано професора Гарвардсько­го університету Григорія Грабовича. До скла­ду нової управи увійшли О. Мотиль (перший віце-президент), Г. Гринь (віце-президент/науко­вий секретар), Р. Россі (віце-президент/скарбник), Р. Андрушків (віце-президент), Дарі Дика (віце-президент), Христина Карпевич (протоколярний секретар), Сергій Левков (протоколярний секре­тар); голови комісій: Юрій Добчанський (Архівно-бібліотечна), Василь Махно (Видавнича), Андрій Шуль (Дорадчо-правнича і делеґат до Світової ради НТШ), Віталій Чернецький (членства), Во­лодимир Василакій (Комп'ютерна), Дарі Дика (Фінансова), Олександр Лужницький (Осередків), Андрій Сороковський (Зовнішніх зв'язків), Василь Лопух (Преси), Адріян Долинський (Статутова), Олег Воловина (Стипендійна), Мирослава Знаєнко (Зв'язків із науковими установами), Орест Попо­вич (Контрольна), Роман Воронка, Тарас Гунчак, Тетяна Кейс, Альберт Кіпа, Сергій Панько, Воло­димир Петришин, Андрій Храпливий, Лев Чировський (вільні члени).

Управа Наукового товариства ім. Шевченка в Америці. Сидять зліва направо: Дарі Дика, Роман Андрушків, Галина Гринь, Григорій Грабович, Олександр Мотиль, Роман Воронка; стоять зліва направо: Світлана Андрушків, Марта Богачевська-Хом'як, Володимир Василакій, Василь Махно, Юрій Добчанський, Мирослава Знаєнко, Сергій Панько, Анна Процик, Володимир Петришин, Адріян Долинський, Олег Воловина, Олександр Лужницький, Христина Карпевич, Тарас Гунчак, Василь Лопух, Тетяна Кейс

Управа Наукового товариства ім. Шевченка в Америці. Сидять зліва направо: Дарі Дика, Роман Андрушків, Галина Гринь, Григорій Грабович, Олександр Мотиль, Роман Воронка; стоять зліва направо: Світлана Андрушків, Марта Богачевська-Хом'як, Володимир Василакій, Василь Махно, Юрій Добчанський, Мирослава Знаєнко, Сергій Панько, Анна Процик, Володимир Петришин, Адріян Долинський, Олег Воловина, Олександр Лужницький, Христина Карпевич, Тарас Гунчак, Василь Лопух, Тетяна Кейс

Президент Наукового товариства ім. Шевченка в Америці Григорій Грабович

 З промовою виступив новообраний президент НТШ А Г. Грабович. Він подякував учасникам зборів за честь та виявлену довіру. „Несподіванок у роботі нового керівництва не буде, і ми приймає­мо естафету", – наголосив він. Поточний момент в основних складових роботи НТШ А Г. Грабович охарактеризував як такий, що має свої суперечності, свою „журбу" і свої „радо­щі". За останні два десятки років всі ми пережили при­наймні два великі розчарування: брак повноцінно­го державного будівництва після здобуття Україною незалежности 1991 р. та цілковиту зневіру в резуль­татах Помаранчевої рево­люції 2004 р. Він наголосив, що НТШ завжди плекало ідею соборности Україн­ської держави, а в післявоєнне лихоліття, коли То­вариство було ліквідовано в Україні, відновило свою діяльність за її межами. Попри всі тяжкі обстави­ни незалежна українська наука зберегла свої набутки і кадри. Стосовно сучасних обставин у США та Канаді, то Г. Грабович акцентував на потребі омолодження складу НТШ у Північній Америці, навів для прикладу імена відомих молодих нау­ковців, у тому й англомовних, зате добрих украї­ністів.

„Успішно реалізується ювілейний Шевченків­ський проєкт, в якому беруть живу участь нового покоління науковці з України", – назвав промовець імена українських вчених. Він також зазначив, що в науці не можна примусити когось креативно діяти, все за­лежить від індивідуальних осо­бливостей: волі, енергії, а для керівників – уміння створити пошукове середовище, заохо­чувати творче натхнення колег.

Наприкінці Загальні збори окремою резолюцією схвалили діяльність управи НТШ А по­переднього скликання та схва­лили діяльність попереднього президента НТШ А О. Попови­ча, подякували йому за бага­толітню працю як заступника голови та пресового референта НТШ А, а відтак голови та пре­зидента НТШ А. Г. Грабович вручив О. Поповичу Грамоту признання за заслуги, а дирек­тор адміністрації Василь Лопух подарував пропам'ятний фото­альбом зі світлинами, на яких закарбовано важливі події протягом більш ніж десяти остан­ніх років діяльности управи НТШ А.

Сергій ПАНЬКО