Том 231 (CCXXXI). Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін

Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін: статті (середньовічні українські установи; архівознавство; текстологія; епіграфіка; палеографія; метрологія; сфрагістика; емблематика; нумізматика; медальєрство; генеалогія; історична географія; картографія), матеріали, критика та бібліографія

Друкується за ухвалою Видавничої ради

Наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові

Редактори Тому:

Ярослав Дашкевич

Олег Купчинський


 

ЗМІСТ

Від редакторів тому … 7-14

СТАТТІ

Іван ПАСЛАВСЬКИЙ. Наукові знання у контексті української культури другої по­ловини XVI – першої половини XVII століть … 17-43

СЕРЕДНЬОВІЧНІ УКРАЇНСЬКІ УСТАНОВИ. АРХІВОЗНАВСТВО

Олег КУПЧИНСЬКИЙ. Із спостережень над розвитком документа та діяльністю князівської канцелярії галицько-волинських земель XIII – першої половини XIV століть … 44-108

Василь ІНКІН. Архів Самбірської економії … 109-146

ТЕКСТОЛОГІЯ

Олена РУСИНА. Київська виправа Ґедиміна (Текстологічний аспект проблеми) … 147-157
Олексій ТОЛОЧКО. Український переклад "Хроніки..." Мацея Стрийковського з ко­лекції О. Лазаревського та історіографічні пам'ятки XVII століття (Український хронограф і "Синопсис") … 158-181

ЕПІГРАФІКА. ПАЛЕОГРАФІЯ

Вадим СТАВИСЬКИЙ. Грецькі написи з церкви Богородиці Десятинної у Києві …182-188

Володимир ВУЙЦИК. Графіті XII–XV століть церкви святого Пантелеймона в Галичі … 189-194

Станіслав СЕМЧИНСЬКИЙ. До контроверзи про рік народження Петра Могили (Деякі палеографічні проблеми) … 195-205

МЕТРОЛОГІЯ

Неля ГЕРАСИМЕНКО. Одиниці виміру землі на Лівобережній Україні у другій половині XVII–XVIII століть … 206-233

СФРАГІСТИКА. ЕМБЛЕМАТИКА

Володимир ЗОЦЕНКО. Києворуські печатки з давнього Вишгорода XI–XII століть … 234-241

Богдан БАРВІНСЬКИЙ. Українські сфрагістичні пам'ятки XII—XIV століть … 242-257

Ярослав ДАШКЕВИЧ. Емблематика та символіка вірменів України XIV–XVIII століть … 258-277

Орест КРУКОВСЬКИЙ. Прапорництво, емблематика та печатки українських спортивно-освітніх   організацій і товариств на західноукраїнських землях кінця XIX – початку XX століть … 278-289

НУМІЗМАТИКА. МЕДАЛЬЄРСТВО

Гліб ІВАКІН, Георгій КОЗУБОВСЬКИЙ. Золотоординські монети з литовськими контрамарками … 290-298

Наталія СТРИЖАКОВА. Таляри Західної Європи в українських скарбах … 299-344

Нестор КОЗІЙ. Медалі сільськогосподарських і промислових виставок Галичини та, Буковини другої половини XIX – початку XX століть … 345-354

ГЕНЕАЛОГІЯ

Лев ВОЙТОВИЧ. Родина князів Острозьких … 355-367

ІСТОРИЧНА ГЕОГРАФІЯ. КАРТОГРАФІЯ

Олена РУСИНА. Путивльські волості XV – початку XVII століть … 368-379

Володимир СОБЧУК. Кременецька волость у XVI столітті: територія і поселення … 380-399

Василь ПІРКО. Картографічні матеріали півдня України XVII століття … 400-412

МАТЕРІАЛИ

Інструкція сеймику Волинського воєводства 1595 року.— Микола КРИКУН … 415-436

З джерел про життя і діяльність Петра Могили. — Лідія СУХИХ, Дмитро ШОВКОВИЙ … 437-454

Латинська епітафія XVII століття. — Ірина ДУМАНСЬКА, Ярослав ФЕДОРУК … 455-472

Ніжинський літопис XVIII століття. — Микола КОРПАНЮК … 473-482

Задунайська Січ в оповідях козаків-сучасників. — Анатолій БАЧИНСЬКИЙ … 483-794
"Хроніка Французької революції" Дениса Зубрицького як історичне джерело наполеонівської епохи. — Вадим АДАДУРОВ, Микола РОЖИК … 495-506

Російські археографічні експедиції 1970-х років в Україну і наслідки їхньої праці. — Осип ДАНКО … 507-518

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Олег КУПЧИНСЬКИЙ. Погляд на науково-видавничу діяльність Українського Віль­ного Університету: зміст і видовий склад видань, динаміка розвитку, автура (1921-1991) … 521-561

Всеволод-Степан МАРДАК. Україністика в бібліотеках і архівах Німеччини … 562-569

Віктор БРЕХУНЕНКО. Документи української старшини кінця 50-х – середини 70-х років XVII століття у бібліотеках і архівах Польщі … 569-577

Владислав СТАФІЙЧУК. Видання Археографічної комісії та Інституту археографії НАН України за 1987-1993 роки … 577-593

Валентина ШАНДРА. Архівний збірник на посвяту 90-річчю Полтавської вченої ар­хівної комісії / Ред. колегія: К.І. Кукоба (голова), В.Є. Лобурець, М.І. Назаренко, Т.П. Пустовіт (відповід. секретар), П.П. Ротач, О.Б. Супруненко, В.М. Ханко, 3.П. Яценко. Державний архів Полтавської області.— Полтава: Полтава, 1993. — 254 с. Іл. … 593-594

Микола КРИКУН. Jarosław Stolicki. Egzulanci podolscy (1672-1699): znaczenie uchodźców z Podola w życiu politycznym Rzeczypospolitej. — Kraków: Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1994. — 157 s.. … 594-598

Олег АНТОНОВИЧ. Aurelia Dziedziuk. Akta notariuszy w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu. — Przemyśl, 1994. — 255 s.. … 598-601

Марія КАШУБА. Культурне життя в Україні. Західні землі / Упоряд.: Тамара Галайчак, Олександр Луцький, Богдан Микитів, Людмила Батрак-Плодиста, Юрій Сливка, Лев Федоришин. Відповід. ред. Юрій Сливка. — Т. 1: (1939-1953). — К: Наукова думка, 1995. — 749 с. … 601-605

Список скорочень … 607

Список ілюстрацій … 608-609

Зміст українською мовою … 611-612

Зміст англійською мовою … 613-614


 

Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка

Т. CCXXXI

Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін

Редактори тому: Ярослав ДАШКЕВИЧ, Олег КУПЧИНСЬКИЙ

Літературний редактор: Ігор Гринда

Коректори: Галина Лазуркевич, Олександра Савула

Підписано до друку 18.11.97

Тираж 500 прим.

Видавництво Наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові

Львівська книжкова фабрика "Атлас"

© Наукове товариство імені Шевченка у Львові, 1996


 

Завантажити 231 том Записок НТШ