Том 224 (CCXXIV). Праці Філологічної секції

Праці Філологічної секції: статті (літературознавство, мовознавство), матеріали, критика і бібліографія.

Друкується за ухвалою Видавничої ради

Наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові

Редактори Тому:
Микола ІЛЬНИЦЬКИЙ
Олег КУПЧИНСЬКИЙ  

 

ЗМІСТ

С Т А Т Т І

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Володимир КРЕКОТЕНЬ. Освітня реофрма Петра Могили і утвердження бароко в українській поезії … 7-24

Наталія ПИЛИП'ЮК. "ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ, ÃЛБО ВД#ЧНОСТЬ". Перший панегірик Києво-Могилянської школи: його зміст та історичний контекст … 25-43

Богдана КРИСА. Характер самоусвідомлення української поезії у XVII-XVIII століттях … 44-55

Степан КОЗАК. Між історієсофією і месіанізмом ("Книги буття українського народу") … 56-70

Василь ІВАШКІВ. Деякі особливості художнього мислення Пантелеймона Куліша у 1840-х роках … 71-88

Юрій ШЕВЕЛЬОВ. 1860 рік у творчості Тараса Шевченка … 89-106

Роксоляна ЗОРІВЧАК. Михайло Драгоманів і англійська література (До 150-річчя від дня народження) … 107-118

Степан ЧОРНІЙ. Дон-гуанівський мотив: Тірсо де Моліна, Олександр Пушкін, Леся Українка … 119-127

Лариса БОНДАР. Образ Ісуса Христа в інтерпретації Івана Франка …128-140

Микола ЖУЛИНСЬКИЙ. Традиція і проблема ідейно-естетичних пошуків в українській літературі кінця XIX - початку XX століття … 141-153

Любомир СЕНИК. Політичний роман Миколи Хвильового … 154-168

Тарас САЛИГА. Поезія Євгена Маланюка … 169-184

Леонід РУДНИЦЬКИЙ. Драматургія Григора Лужницького … 185-209

МОВОЗНАВСТВО

Девід А. ФРІК. Мелетій Смотрицький і руське мовне питання … 210-229

Надія ДОЛУД-ЛЕВЧУК-КИРИЧУК. Олександр Потебня — попередник лінгвістичної думки XX століття … 230-239

Мар'ян ДЕМСЬКИЙ. Суть фраземи, її ономасіологічні функції й особливості номінації (Матеріали до ідеографічного Словника українських фразем) … 240-265

М А Т Е Р І А Л И

Забуті публікації Леоніда Глібова у газеті "Черниговские губернские ведомости". — Віктор ДУДКО … 269-282

Листи Михайла Грушевського до Ватрослава Ягича. — Йосип ДЗЕНДЗЕЛІВСЬКИЙ … 283-288

Листи Михайла Коцюбинського до Михайла Грушевського. — Любов ГІСЦОВА … 289-294

Листи Євгена Тимченка до Володимира Гнатюка. — Петро БАБ'ЯК … 295-333

Із листування Сергія Єфремова і Михайла Грушевського. — Ігор ГИРИЧ, Віра СИНИЦИНА … 334-372

Із творчої спадщини Василя Симоненка: переклади українською мовою віршів Олександра Блока і щоденникові записи. — Мирослава ГНАТЮК … 373--388

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Ігор БУРКОВСЬКИЙ. Етимологічний словник української мови / Гол. ред. О. С. Мельничук. — К.: Наук. думка, 1982. — Т. 1: А–Г. — 631 с.; 1985. — Т. 2: Д–Копці. — 570 с.; 1989. — Т. 3: Кора–М. — 550 с. … 391-407

Дмитро ГРИНЧИШИН Гістаричны слоўнік беларускай мови / Гал. рэд. А. І. Жураўскі. — Мінск: Навука і тэхніка, 1982. — Вып. 1: А–Биенье. — 295 с.; 1983. — Вып. 2: Биецъ–Варивный. — 320 с.; 1983. — Вып. 3: Вариво–Вкупе. — 310 с.; 1984. — Вып. 4: Вкупитися–Вспение. — 296 с.; 1985. — Вып. 5: Всперати–Выорати. — 314 с.; 1985. — Вып. 6: Выостреный–Глядати. — 303 с.; 1986. — Вып. 7: Гляденье–Девичество. — 303 с.; 1987. — Вып. 8: Девечий–Дорогость. — 312 с.; 1989. — Вып. 9: Дорогоценный–Жеребей. — 296 с.; 1990. — Вып. 10: Жеребецъ–Замена. — 286 с. … 407-418

Лідія КОЦЬ-ГРИГОРЧУК, Зіновій ТЕРЛАК, Олександра СЕРБЕНСЬКА, Богдан ЗАДОРОЖНИЙ, Ольга РІПЕЦЬКА, Дмитро ГРИНЧИШИН, Тихон ЛЕЩУК, Юрій ДУРКОТ, Лев ПОЛЮГА. Думки з приводу появи "Українскього правопису" (3-тє вид. випр. і доп. — К.: Наук. думка, 1990. — 240 с.) … 418-443

Олег КУПЧИНСЬКИЙ. Варшавські українознавчі записки / Гол. ред. Степан Козак. — Варшава: Видають оо. Василіяни. — 1989. — Зошит 1. — 256 с. … 443-450

Іван ЛОЗИНСЬКИЙ. Мороз М. О. Іван Франко: Бібліографічний покажчик. 1956-1987. — К.: Наук. думка,1987. — 522 с. … 450-452

Луїза ІЛЬНИЦЬКА. Джерела українознавства. Вип. 1: Вітчизняні бібліографічні джерела / Упоряд. Б. В. Грановський, Н. М. Погребецька, С. О. Рильков, В. І. Костира; ЦНБ ім. В. І. Вернадського АН УРСР, Держ. респ. б-ка УРСР ім. КПРС, Археографічна комісія АН УРСР. — К., 1990. — 237 с. … 452-457

Список ілюстрацій … 458

Зміст українською мовою … 459-460

Зміст англійською мовою … 461-462


 

Записки Наукового товариства імені Т.Шевченка

Т. CCXXIV

Праці Філологічної секції

Редактори тому: Микола ІЛЬНИЦЬКИЙ, Олег КУПЧИНСЬКИЙ

Літературний редактор: Ярослав Тучапський

Підписано до друку 23.06.92

Тираж 2000 прим.

Видавництво Наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові

Львівська книжкова фабрика "Атлас"

© Наукове товариство імені Шевченка у Львові, 1992


 

Завантажити 224 том Записок НТШ