Том 27 (ХXVII). 1899 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. ХХVII— Львів, 1899. —  Кн. I. — [3]+194 с.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Фран­ко І. Га­лиць­кий “Мос­каль Ча­рів­ник”. [Дода­ток: тек­­сти тво­рів]. — С. 1–22;

Вер­храт­ский І. Зна­до­би для піз­нан­я угор­ско-рус­ких го­во­рів: [Вступ]; [1.] Говори з наголосом движимим. А. Граматика: 1. До звучні (La­­ut­lehre); 2. До пнетвору (Stammbildungslehre); 3. До словотвору (Wort­bildung­s­leh­re). — С. 1–68.

Miscellanea

Гру­шев­ський М. До іс­то­риї “русь­ко­го об­ря­да” в ста­­рій Поль­щі [Додаток: оригінальний тек­ст до­ку­мен­та]. — С. 1–2;

[Фран­­ко І.]. При­­чин­ки до іс­то­риї Га­ли­чи­ни в XVIII ві­ці. — С. 2–16;

Гру­шев­ський М. Пос­мер­тні згад­ки: А. Скаль­ков­ський, Е. Ку­нік, В. Яс­тре­бов. — С. 16–18.

Наукова хроніка

Пе­регляд ук­ра­їн­сько-русь­ких ча­со­пи­сей за р. 1898:

М[ако­вей] О. [Вступ]. — С. 1; Літературно-науковий Вістник. — С. 1–7; Ді­ло. — С. 7–9; Рус­лан. — С. 9–10; Бу­ко­ви­на. — С. 10–12.

Бібліоґрафія (рецензиї й справоздання)

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Věstnik slo­van­ských starožit­nos­tí. – In­di­cateur des tra­vaux re­la­tifs à l’anti­qui­té sla­­ve / Vy­dá­vá D[ok­to]r Lu­bor Niederle. – Praha, 1898. – Kn. I. – 135 s. — С. 1–3;

Г[ру­шев­­ський] М. [Рец. на публ.:] Niederle L. Zur Frage über den Urs­prung der Sla­ven. Ein Nachtrag zu meiner Schrift “O pů­vo­du Slo­vanů”. – Prag, 1899. – 15 S. — С. 3;

Г[ру­­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] Baye, baron de. Étu­des sur l’ar­ché­o­logie de l’Ukra­ine an­térieure à no­tre ère. – Paris, 1895. – 36 p. — С. 3–4;

Корду­ба М. [Рец. на публ.:] Goetz Leo­pold Karl. Geschichte der Sla­vena­pos­tel Kon­stan­tinus (Kyrillus) und Me­­tho­dius, quel­len­mäs­sig un­ter­sucht und dar­ge­stellt. – Go­­tha, 1897. – VIII + 272 S. — С. 4–7;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Schlum­­ber­ger Gus­tave. L’epopée byzan­tine à la fin du dix­ième siè­cle. – Pa­ris, 1896. – VI + 799 p. — С. 7–9;

Г[ру­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] Sum­ma Re­rum Ro­ma­eor­rho­­si­ca­rum (sic). – Άπαντα τά ʹΡωμαιορρωσιχά. – Гре­ки и Русь. – СПб., 1898. – 43 с. — С. 9–10;

Р[он­дяк] П. [Рец. на публ.:] Pro­chas­ka A. Na so­borze w Kon­stan­cyi. – Kra­ków, 1897. – 100 s. (Відбиток: Rozprawy Aka­demii [Umi­ej­ęt­noś­ci]. Wy­d­z[iał] his­t[o­ryczno]-fil[ozo­ficzny]. – T. XXXV). — С. 10–11;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Опи­са­ніе до­ку­мен­товъ ар­хи­ва за­пад­но-рус­скихъ уні­ат­скихъ мит­ро­по­ли­товъ. 1470–1700. – СПб., 1897. – T. I. – VIII + 502 c. + IV таб­л. фо­то­ли­тог­ра­фи­чес­ких сним­ков пись­ма. — С. 11–19;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Monu­men­­ta con­fra­ter­ni­tatis Stau­ro­­pi­gi­anae leo­po­liensis / Sump­tibus In­sti­tu­ti Stau­ro­pi­gi­ani edi­dit D[ok­to]r Wla­di­mirus Mil­kowicz. – Leop­o­lis, 1898. – Tomi primi, pars II: con­tinens di­plo­ma­ta et epis­­­to­las ab an­no 1593 ad 1600. – P. 497–960 + 4 таб­л. від­бит­ків ста­рих гра­мот. — С. 19–21;

К[міт] Ю. [Рец. на публ.:] Hal­ban Al­fred. Zur Ge­schich­te des deut­schen Rechtes in Po­dolien, Wolhy­nien und der Ukraine. – Ber­lin, 1896. – XII + 136 S. — С. 21–24;

К[міт] Ю. [Рец. на публ.:] Та­ра­нов­скій Ѳ. В. Об­зоръ па­мят­ни­ковъ маг­­де­бур­ска­го пра­ва за­пад­но-рус­скихъ го­­ро­довъ ли­тов­ской эпо­­хи. – Вар­ша­ва, 1897. – II + 201 c. (Відбиток: Вар­шав­ские уни­вер­си­тет­ские из­вес­тия). — С. 24–26;

Ф. Я. [Рец. на публ.:] Ти­товъ Ѳ., свящ. Ис­­то­ри­чес­кое опи­са­ніе Кі­­е­во-Ан­дре­ев­ской цер­кви. – К., 1897. — С. 26;

Г[у]м[е­нюк] С. [Рец. на публ.:] Не­ус­тро­евъ А. Н. Ли­те­ра­тур­ные д­ѣя­те­ли XVIII вѣ­ка. Ва­си­лій Гри­горь­е­вичъ Ру­банъ. – СПб., 1896. – 32 с. — С. 27;

Г[ру­шевськ]ий О. [Рец. на публ.:] Ку­ри­ловъ И. А. Ро­мен­ская ста­ри­на. Ис­то­ри­чес­кія, ста­тис­ти­чес­кія и бы­то­выя за­пис­ки о г. Ром­нѣ и его обы­­ва­те­ляхъ, отъ на­ча­ла го­ро­да до на­ше­го вре­ме­ни въ че­ты­рехъ час­тяхъ съ при­бав­ле­ніемъ ис­то­ри­чес­ка­го и ста­тис­ти­чес­ка­го опи­са­нія всѣхъ го­род­скихъ цер­квей. – Ром­ны, 1898. – 346 с. — С. 27–28;

ВІ. [Рец. на публ.:] Сбор­никъ ма­те­рі­а­ловъ для ис­то­ріи прос­вѣ­ще­нія въ Рос­сіи, из­вле­чен­ныхъ изъ Ар­хи­ва М[инис­тер­ства] Н[арод­но­го] Пр[ос­ве­ще­ния]. – СПб., 1893 – T. I: Учеб­ныя за­ве­де­нія въ за­пад­ныхъ гу­бер­ні­яхъ до уч­реж­де­нія Ви­лен­ска­го учеб­на­го ок­ру­га, 1782–1803; СПб., 1897. – T. II: Уч[еб­­­ные] за­ве­д[е­ния] в зап[ад­ных] губ[ер­ниях], 1802–1804. — С. 28–33;

Г[ру­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] Срез­нев­­скій В. И. Изъ пер­выхъ лѣтъ на­уч­но-ли­те­ра­тур­ной дѣ­я­тель­нос­ти И. И. Срез­нев­ска­го // ЖМНП. – 1898. – [Кн.] I. – C. 1–39. — С. 33–34;

Кор[ду­ба] М. [Рец. на публ.:] Юдинъ П. Къ бі­о­г­ра­фіи Т. Г. Шев­чен­ка // Русский архив. – 1898. – III. – C. 463–476. — С. 34;

Кр[ушель­ниць­кий] М. [Рец. на публ.:] Яр­цевъ А. Шевчен­ко и Щеп­кинъ. Очеркъ // К[иев­ская] Стари­на. – 1898. – [Кн.] II. – C. 194–209. — С. 34–35;

К[онись­кий] О. [Рец. на публ.:] Про­то­по­повъ Д. Д. Ис­то­рія  С[анкт-]Пе­тер­бур­гска­го Ко­ми­те­та Гра­мот­нос­ти, сос­то­яв­ша­го при Им­пе­ра­тор­­скомъ Воль­номъ Эко­но­ми­чес­комъ Об­щес­твѣ (1861–1895) / Из­да­ние им­­пе­ра­тор­ско­го Воль­но­го Эко­но­ми­чес­ко­го об­щес­тва. – СПб., 1898. – 370 + XLI c. — С. 35–38;

Г[ру­шевськ]а М. [Рец. на публ.:] Бо­ро­да­ев­ская-Ясе­вичъ В. Очер­ки изъ ис­то­ріи сек­тан­скихъ дви­же­ній въ Ека­те­ри­нос­лав­ской гу­бер­ніи. – 1897. – IV. – C. 215–262 (Відбиток: Но­вое Сло­во). — С. 39;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ни­ки­фо­ров­скій Н. Я. Очер­ки прос­то­на­род­на­го жи­тья-бытья въ Ви­теб­­ской Бѣло­рус­сіи и опи­са­ніе пред­ме­товъ оби­ход­нос­ти. (Эт­ног­ра­фи­чес­кія дан­­ныя). Съ ге­ог­ра­фи­че­скимъ ви­домъ Ви­теб­ской гу­бер­ніи и че­тырь­мя чер­те­жа­ми въ тек­стѣ. – Ви­тебск, 1895. – VIII + 552 + CLIV c. — С. 40–44;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Fe­de­row­ski Mi­chał. Lud bi­ałoruski na Rusi litewskiej. Ma­te­ryały do et­no­grafii sło­wi­ań­skiej zgromad­zone w la­tach 1877–1891 / Wy­danie Aka­­demii Umiejęt­­noś­ci. – Kraków, 1897. – T. I: Wia­­ra, wier­zenia i prze­są­dy lu­du z oko­l­ic Woł­kowys­ka, Sło­ni­­ma, Lidy i Sokół­ki. – XX + 509 s. — С. 44–48;

Гна­тюк В. [Рец. на публ.:] Časopis mu­sea králo[v]st­ví českého / Re­dak­­tor An­­to­nin Truhlař. – Praha, 1897. – Roč­. LXXI. – 592 s. — С. 48–50;

Г[ру­шев­ськ]ий О. [Рец. на публ.:] Эн­ци­кло­­пе­ди­чес­кій Сло­варь / Из­да­те­ли Ф. А. Брок­га­узъ и И. А. Еф­ронъ. – СПб., 1897. – T. XXII, по­лу­то­мы 43–44: Опе­­ка–Па­тентъ. – 960 с.; СПб., 1898. – T. XXIII, по­лу­то­мы 45–46: Па­тен­ты–По­ва­таж­ное. – 958 с. — С. 50–51.

Ви­дав­ниц­тва й книж­ки, об­го­во­ре­ні в сім то­мі. — С. 51–52.

Додаток

З То­ва­рис­тва:

[б. п.]. За­сі­дан­ня сек­ций і на­у­ко­вих ко­мі­сий, ве­ре­сень–гру­день. — С. 1–2;

Гру­шев­ський М. На­у­ко­ве То­ва­рис­тво іме­ни Шев­­­чен­ка і йо­го ді­яль­ність в 1898 р. — С. 3–11;

Ко­ко­рудз І. Спра­воз­да­нє з ді­яль­нос­ти ви­ді­лу На­у­ко­во­го То­ва­рис­тва ім. Шев­чен­ка у Льво­ві за рік 1898. — С. 12–19;

Пань­ків­ський К. Спра­воз­да­нє ка­со­ве по ко­нець р. 1898. — С. 19–20;

[Пе­ре­лік] ви­дань, що по­ча­ли при­хо­ди­ти до біб­лі­о­те­ки То­ва­рис­­тва в 1898 р. — С. 21–22.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001475