Том 26 (ХXVІ). 1898 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. ХХVI— Львів, 1898. —  Кн. VI. — [3]+204 с.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Фран­ко І. Пи­саня І. П. Кот­ля­рев­сько­го в Га­ли­чи­ні. — С. 1–14;

Зуб­риць­кий М. “Тіс­ні ро­ки”. При­чин­ки до іс­то­риї Га­ли­чи­ни 1846–1861 рр. — С. 1–16;

Гру­шев­ський М. Опи­си Ра­тен­сько­го ста­рос­тва з 1500–1512 р. [Додаток: оригінальні тек­сти опи­сів]. — С. 1–40.

Miscellanea

Здзяр­ский С. З па­пе­рів Же­ґо­ти Па­у­лі. [Додаток: ори­­­гінальні тек­сти двох за­пи­сок]. — С. 1–6;

Фран­ко І. Із пе­ре­пис­ки П. Ку­лі­ша з Га­ли­ча­на­ми 1870–1871 р. [Додаток: тек­сти лис­тів]. — С. 6–16.

Наукова хроніка

Ог­ляд ча­со­пи­сей за 1897 р.: ча­со­пи­си ви­да­ва­ні по­за Укра­ї­ною-Ру­сю:

Г[ру­шевськ]ий О. Вѣс­тникъ Ев­ро­пы. — С. 1; Но­вое сло­­во. — С. 1–2; Русская Мысль. — С. 2; Русское Богатство. — С. 2; Сѣверный Вѣст­никъ. — С. 2; Русское Обо­зрѣ­ніе. — С. 2–3; Жур­налъ Министерства Народнаго Про­свѣ­ще­нія. — С. 3–5;

[Грушевський М.]*. Вар­шав­скія уни­вер­си­тет­скія из­вѣс­тія. — С. 5; Уче­ныя За­пис­ки Юрь­ев­­ска­го уни­вер­си­те­та. — С. 5; Уче­ныя За­пис­ки Ка­зан­ска­го уни­вер­си­те­та. — С. 5;

Г-ко С. [Іваницький С.]. Хрис­ті­ан­ское чте­ніе. — С. 5–6; В. Бо­го­слов­скій Вѣстникъ. — С. 6; Стран­никъ. — С. 6–7;

С[ицін­ський] Ю. Ли­тов­скія Епар­хіальныя Вѣдомости. — С. 7–9; Мин­скія Епар­хі­аль­ныя Вѣдомос­ти. — С. 9–10; По­­лоц­­кія Епархіальныя Вѣдомости. — С. 10;

Г[ру­­шевськ]ий О. Ар­хе­о­ло­ги­чес­­кія из­вѣс­тія и за­мѣт­ки / Под ре­дак­ци­ей Орѣш­ни­ко­ва и Бо­го­яв­лен­ска­го. – [№] I–XII. — С. 10; Чте­нія въ об­щес­твѣ ис­то­ріи и древ­нос­тей рос­сій­скихъ. – Т. 180–183. — С. 11; Историческій Вѣст­никъ. — С. 11; Русская Стари­на. — С. 11–12; Русскій Архивъ. — С. 12;

[Грушевський М.]*. Ви­зан­­тій­скій вре­мен­никъ. — С. 12;

П[ав­лик] М. Из­вѣс­­тія От­дѣ­ле­нія рус­ска­­го язы­ка и сло­вес­нос­ти Имп[ера­тор­ской] Ака­де­міи На­укъ. – T. II. – VI + 1164 c. — С. 13–18;

Т[имчен­ко] Е. Рус­скій фи­ло­ло­ги­чес­кій вѣс­тникъ. — С. 18;

Г[на­­тюк] В. Эт­­но­графи­чес­кое обозрѣніе. — С. 18–22; Живая Ста­ри­­­на. — С. 22–23;

М[ако­вей] О. Ate­ne­­um. — С. 24; Bi­bliote­ka War­szaw­s­ka. — С. 24–25; Prze­gląd pol­ski. – T. 123–126. — С. 25; Przegląd powszech­ny. – T. 53–56. — С. 25; Przegląd li­te­rac­ki i nau­ko­wy. — С. 25–26;

Л[е­виць­кий] Ю. Kwar­tal­nik his­to­ryczny. — С. 26–28;

Г[натюк] В. Lud. – Rocz. III. — С. 28–30; Wis­ła. – T. XI. — С. 30–31;

К[о­пач] І. Ar­chiv für slav­ische Phi­lo­lo­gie. – Bd. XIX. – 644 S. — С. 31–32; Bes­sa­rio­ne. — С. 32; Byzantinische Zeitschrift. — С. 32.

Бібліоґрафія (рецензиї й справоздання)

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Ни­дер­ле Лю­боръ. Че­ло­вѣ­чес­тво въ до­ис­то­ри­чес­кія вре­ме­на. До­ис­то­ри­че­ская ар­­хе­о­ло­гія Ев­ро­пы и въ час­тнос­ти сла­вян­скихъ зе­мель / Пе­ре­водъ съ чеш­ска­го Ѳ. К. Вол­­ко­ва, подъ ре­дак­ці­ей Д. Н. Ану­чи­на. – СПб., 1898. – XXVII + 655 c. + кар­та + 459 ри­с. — С. 1–5;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Jagič V. Einige Streitfragen. – Ber­lin, 1898. – 54 S. (Відбиток: Ar­chiv für Slav­i­sche Phi­lo­lo­­­gie. – Bd. XX). — С. 5–6;

Гру­­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Pot­kań­ski Ka­rol. Kra­ków przed Pias­tami. – Kraków, 1898. – 155 s. ([Відбиток]: Rozprawy Aka­demii Umi­ejętnoś­ci. Wydz[iał] his­t[o­ryczno]-filoz[oficzny]. – T. XXXV). — С. 6–8;

Г[ру­­шев­ськ]ий О. [Рец. на публ.:] Лѣ­то­пись по Лав­рен­тьев­ско­му спис­­ку. Из­да­ніе 3-е (Ар­хе­о­гра­фи­чес­кой ком­мис­­сіи). – СПб., 1897. – XIV + 512 + 42 + 63 c. — С. 8;

Ма­ка­руш­ка О. Koles­sa A. Di­a­lec­to­lo­gische Merk­male des süd­­rus­­si­schen Denk­males a[n] d[er] XIII. J[har]­h[un]­d[er]­te “Ži­tije sv. Sa­vy”. – Ber­lin, 1896. – S. 203–228, 473–523 (Відбиток: Philo­lo­gie). — С. 8–10;

Г[ру­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] Ист­ринъ В. Хро­ног­рафъ Ипат­ска­го спис­ка лѣ­то­пи­си подъ 1114 го­домъ // ЖМНП. – 1897. – [Кн.] XI. – C. 83–91. — С. 10;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Пы­пинъ А. Н. Ис­то­рія рус­ской ли­те­ра­ту­ры. – СПб., 1898. – Т. I: Древ­няя пись­мен­ность. – XII + 484 c.; Т. II: Древ­няя пись­мен­ность. Вре­ме­на Мос­ков­ска­го цар­ства. Ка­нунъ пре­об­ра­зо­ва­ній. – VI + 566 c. — С. 10–25;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Эвар­­ниц­кій Д. И. Глав­нѣй­шіе мо­мен­ты изъ ис­то­ріи за­по­рож­ска­­го ко­за­чес­тва // Русская мысль. – 1897. – [Кн.] I. – C. 99–115. — С. 25–27;

Г[ру­шев­ськ]а М. [Рец. на публ.:] Sprawoz­dania kom­isyi do ba­dania his­to­ryi sztuki w Pol­sce. – Kraków, 1898. – T. VI. – [Zesz.]. II i III. – S. 83–221 + XXV–XCII. — С. 27–28;

Це­­ле­вич О. [Рец. на публ.:] Pu­łaski Ka­zimierz. Szkice i poszukiwania his­to­rycz­ne, se­r­ya dru­ga. – SPb., 1898. – 350 s. — С. 28–31;

Гру­щен­ко С. [Іваниць­кий С.]. [Рец. на публ.:] Ба­ра­ду­линъ Г. Жизнь и дѣ­я­тель­ность св[ято­го] Ѳе­о­до­сія Уг­лиц­ка­го ар­хі­е­пис­­ко­па Чер­ни­гов­ска­го // Христианское чтение. – 1897. – Кн. IV–VII, IX. — С. 31–34;

В. [Рец. на публ.:] Хит­ровъ И. За­мѣ­ча­тель­ные лю­ди изъ рус­ска­го бѣ­ла­го ду­хо­вен­ства въ XVIII сто­лѣ­тіи // Стран­ник. – 1897. – № 1–2, 5. — С. 34–35;

Ц[еле­вич] О. [Рец. на публ.:] Мол­ча­нов­скій Н. Бюд­же­ты г. Кі­е­ва въ сре­ди­нѣ XVIII в. // Киевская Стари­на. – 1898. – [Кн.] I. – C. 64–83. — С. 35–36;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Сте­шен­ко И. И. П. Кот­ля­рев­скій и Оси­повъ и ихъ вза­и­мн­оот­но­ше­нія // Киевская Стари­на. – 1898. – Июль–ав­густ. – С. 1–82. — С. 36–38;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Сте­­шен­ко И.  И. П. Кот­ля­рев­скій въ свѣ­тѣ кри­ти­­ки // Киевская Старина. – 1898. – Июль–ав­густ. – С. 83–151; Сен­тябрь. – С. 267–316; Ок­тябрь. – С. 1–32. — С. 38–39;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Даш­ке­вичъ Н. Ма­ло­рус­ская и дру­гія бур­лес­кныя (шут­ли­выя) Эне­и­ды // Киевская Старина. – 1898. – Сен­тябрь. – С. 145–188. — С. 40–43;

Гна­тюк В. [Рец. на публ.:] Bar­­wi­ńskij Ale­x­ander. Das Volks­le­ben der Ruthenen // Die ös­ter­rei­chisch-ungar­i­sche Monar­chie in Wort und Bild. Gal­izien. – S. 376–440. — С. 43–45;

Гна­тюк В. [Рец. на публ.:] Kaindl Rai­mund Fried­rich. Die Huz­u­len (Відбиток: Öst­er­r[ei­chische]-Unga­r[i­sche] Re­vue. – Bd. XXII. – Heft 4–6); Kaindl R. F. Bei den Hu­z­u­­len im Pruth­thal. Ein Beitrag zur Haus­forschung in Os­ter­reich (Відбиток: Mit­thei­lungen der An­­thro­po­­lo­gi­schen Ge­sell­schaft in Wien. – 1897. – Bd. XXVII (der ne­uen Fol­ge Bd. XVII), mit 42 Text. Il­lu­s­tra­tionen); Kaindl R. F. Die Jagd bei den Hu­z­u­len. Ge­schi­cht­lich­er Rück­­­blick, Jagdgeräthe und Jag­daus­rüs­tung. Mit 10 Ab­­bil­dungen // Oester­reichische Forst- und Jagd-Zeitung. – 1897. – Jahrg. 15. – N 38; Kaindl R. F. Das Wild und der Wild­glaube der huz­u­lischen Jäger // Oes­t[er­rei­chi­sche] Forst- und Jagd-Zei­t[ung]. –  1898. – Jahrg. 16. – N 7; Kaindl R. F. Jag­da­ber­glaube und Jagd­ge­heim­­nisse bei den Huz­u­len // Oest[erreichische] Forst- u[nd] Jagd-Zeit[ung]. – 1898. – Jahr­­g. 16. – N 12; Kaindl R. F. Die Fischerei bei den Huz­u­len. Mit 5 Ab­bil­dungen // Oest[er­reichische] Forst- u[nd] Jagd-Zei­t[ung]. – 1898. – Jahrg. 16. – N 15; Kaindl R. F. Aus der ungar­ischen Mar­marosch. Volks­wirth­schaft­liche Skiz­ze // Bei­la­ge zur Allge­meinen Zeitung. – Mün­chen, 1898. – N 50; Kaindl R. F. Kleine Beiträge zur Kunde der Bukowi­na. Erste Folge (Відбиток: Jahrbuch des Bukowiner Lan­desmuse­ums. – 1897. – [Bd.] V); Kaindl R. F. Volk­s­über­lieferungen der Pidhireane. Beiträ­ge zur rus­na­­k­i­­schen Volkskunde (Відбиток: Globus. – 1898. – Bd. LXXIII. – N 15, 16). — С. 45–51;

Г[р­у­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] Сбор­никъ ма­те­рі­а­ловъ для опи­са­нія мѣс­тнос­тей и пле­менъ Кав­­ка­за. – Тиф­лис, 1896. – T. XXI. – XLII + 200 + 78 + 328 + 1 c.; 1897. – T. XXII. – XII + 216 + 72 + V + 247 + 42 c. — С. 51;

З[ацер­ков­ний] Г. [Рец. на публ.:] Доль­ниц­кий А. Про но­вый про­цесъ ци­віль­ный / [Кни­жоч­ка ви­дав­ниц­тва То­в[а­рис­тва] Прос­­­віта]. – 1897. – 84 с.; За­яч­кôв­ский А. О но­выхъ по­дат­кахъ осо­бис­тыхъ / Кни­­жоч­ка ви­дав­ниц­тва Тов[арис­тва] “Про­сьві­та”. – 1897. – 31 с. — С. 51–53;

З[ацер­ков­­­ний] Г. [Рец. на публ.:] Прав­ни­ча Часопись. Роз­від­ки прав­ни­чі іс­то­рич­но-філь­о­зо­фіч­ної сек­циї На­у­ко­во­го То­в[а­­­рис­­­тва] ім. Шев­чен­ка / Ре­­дак­­тор Кость Ле­виць­кий. – Львів, 1897. – Роч­ник VII. – 164 c. — С. 53–54;

Є[фре­мов] С. [Рец. на публ.:] Осад­чій Т. И. Крес­тьян­ское то­ва­ри­щс­кое зем­лев­ла­дѣ­ніе въ Хер­сон­ской гу­бер­ніи. – Одес­са, 1897. – 33 с. — С. 54–55;

Г[о]л[убо­вич] С. [Рец. на публ.:] Falk­iewicz Karol. Mo­no­grafia po­wia­­tu gró­deck­iego. – Horo­dok, 1896. – 140 s. — С. 56–57;

Г[ру­шев­ськ]ий О. [Рец. на публ.:] Эн­цик­ло­пе­ди­чес­кій Сло­варь / Из­да­те­ли Ф. А. Брок­га­узъ и И. А. Еф­ронъ. – СПб., 1897. – T. XX, по­лу­то­мы 39–40: Мос­ков­скій Уни­вер­си­тетъ. – Не­я­сы­ти. – 960 с.; T. XXI, по­лу­то­мы 41–42: Ни­бе­лун­ги – Опац­кій. – 957 с. — С. 57–58.

Ви­дав­ниц­тва й книж­ки, об­го­во­ре­ні в сім то­мі. — С. 58–60.

[Додатки] 

З Товариства: М[ако­вей] О. Сто­літ­ні ро­ко­ви­ни від­ро­джен­­я ук­ра­їн­сько-русь­ко­го пись­мен­ства. Об­хід у Льво­ві дня 31 н[ово­го] ст[и­лю] жов­тня і 1 н[ово­го] ст[илю] па­до­лис­та 1898. — С. 1–14;

По­каз­чик до тт. XXI–XXVI За­пи­сок На­у­­ко­во­го То­ва­рис­тва іме­ни Шев­чен­ка. — С. 1–12.

_________________________

Перегляд і завантаження тому:  http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001474