Том 23-24 (ХXIII-XXIV). 1898 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. ХXІІІ-ХХІV. — Львів, 1898. —  Кн. ІІІ-ІV. — [4]+342 с., іл.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Гру­шев­ський М. Хмель­ниць­кий і Хмель­ни­щи­на. Іс­то­рич­ний ес­кіз. — С. 1–30;

То­ма­шів­ський С. На­род­ні ру­хи в Га­лиць­кій Ру­си 1648 р.: Вступні уваги; А. Огляд народніх рухів у Галичині в осени 1648 р.; Б. Спо­соби для вгамованя народніх рухів; В. Про орґанізацию і характер на­род­­ніх рухів; Г. Наслідки війни 1648 р. для Галичини. — С. 1–138;

Фран­ко І. Хмель­­ни­щи­на 1648–1649 ро­ків у су­час­них [то­го­час­них] вір­шах. [До­дато­к]: Тек­сти вір­шів, пе­ре­важ­но з ру­ко­пи­сів XVII в. — С. 1–114.

Miscellanea

Томашівський С. Пер­ший за­зив­ний лист Хмель­ниць­ко­го. — С. 1–9;

Фран­ко І. Хмель­ниць­кий – неп­риз­на­ний поль­ський пат­рі­от. — С. 9–17;

Гру­­шев­ський М. Ні­мець­ка ді­сер­та­ция про Хмель­ни­щи­ну. — С. 17–18;

Г[рушев­ськ]ий О, Г[ру­шев­ський] М. Пор­трет Хмель­ниць­ко­го з ви­д[ання] 1683 р. До пор­тре­ту [вмі­ще­но­го в цьо­му то­мі піс­ля статті Іва­на Фран­ка]. — С. 18–20.

Наукова хроніка

Руд­ниць­кий С. Но­ве же­ре­ло до іс­то­риї Хмель­нич­чи­ни. [Рец. на публ.:] Tem­ber­ski Stanisław. Roczniki (Scrip­tores rerum po­lin­i­carum to­­mus XVI con­tinet Stan­islai Tem­ber­ski An­nales 1467–1656) / Wy­dał Wik­tor Czer­mak // Wy­da­nie kom­isyi his­to­rycznej Aka­demii Umiejętności w Krakоwie. – Kraków, 1897. – 86+388 s. — С. 1–22.

Бібліоґрафія (рецензиї й справоздання)

Руд­ниць­кий С. [Рец. на публ.:] Ме­му­а­ры от­но­ся­щі­е­ся къ ис­то­ріи юж­ной Ру­си / Пе­ре­водъ К. Мель­никъ (подъ ре­дак­ці­ей В. Ан­то­но­ви­ча). – 1896. – Вы­п. II: пер­вая по­ло­ви­на XVII ст. – II + 438 c. — С. 1–5;

Ц[елевич] О. [Рец. на публ.:] Bi­bliote­ka Or­dy­na­cyi Krasiń­skich. – Muze­um Kon­stan­tego Świd­ziń­skiego. – Warszawa, 1895. – T. XI: Dya­ryusz Woj­ny Moskiew­skiej 1633 roku / Z ręko­pisu wy­dał i przed­mową za­o­pa­trzył Alex­an­der Rem­bowski (z trze­ma pla­nami). – XVIII + 155 s. — С. 5–9;

Томашівський С. [Рец. на публ.:] Пу­те­шес­твіе ан­ті­о­хій­ска­го пат­рі­ар­ха Ма­ка­рія въ Рос­сію въ по­ло­ви­нѣ XVII вѣ­ка, опи­сан­ное его сы­­номъ, ар­хи­ді­а­ко­номъ Пав­ломъ Алеп­­скимъ / Пе­ре­водъ съ араб­ска­го Г. Мур­ко­са. – Мос­ква, 1896. – Вы­п. пер­вый: Отъ Алеп­по до зем­ли ка­­за­­ковъ (Передрук: ЧОИДР). — С. 9–12;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Пу­те­шес­твіе ан­ті­о­хій­ска­го пат­рі­ар­ха Ма­ка­рія въ Рос­сію / Пер[евод] Г. Мур­ко­­са. – Мос­ква, 1897. – Вып. вто­рой: Отъ Днѣс­тра до Мос­квы. – VI + 202 c. (Відбиток: ЧОИДР). — С. 12–13;

Томашівський С.  [Рец. на публ.:] [б. п.]. Бог­данъ Хмель­­ниц­кій до ча­су пов­ста­ня про­тивъ Поль­щѣ. – Львів: Кош­том і за­хо­дом То­ва­рис­тва “Прос­ві­та”, 1897. – Кн. 3. – 48 с. — С. 13–15;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Н. С. Къ ис­то­ріи ма­ло­рос­сій­­скихъ ко­за­ковъ въ кон­цѣ XVIII и въ на­ча­лѣ XIX вѣ­ка // Киевская Стари­на. – 1897. – [Кн.] IV. – C. 124–156; [Кн.] VI. – C. 460–483; [Кн.] X. – C. 115–131; [Кн.] XI. – C. 143–156; [Кн.] XII. – C. 332–350. — С. 15–16.

[Додатки] 

З То­ва­рис­тва (лю­тий – цьві­тень 1898 р.):

[б. п.]. За­сі­дан­ня ви­ді­лу, від за­галь­них збо­рів. — С. 1–3;

[б. п.]. За­сі­дан­ня сек­ций. — С. 3–4;

Ста­тут На­у­ко­во­го то­ва­рис­тва ім. Шев­чен­ка у Льво­ві. [1898]. — С. 5–12.

_________________________

Перегляд і завантаження тому:  http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001472