Том 21 (ХXI). 1898 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. ХXІ. — Львів, 1898. —  Кн. І. — [3]+194 с.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Гру­шев­ський М. Ан­ти (’Ανται, Antes). Ури­вок з іс­то­риї Ук­ра­ї­ни-Ру­си. — С. 1–16;

Ло­тоць­кий О. Сус­піль­не ста­но­ви­ще бі­ло­го (сьвіт­сько­го) ду­хо­вен­ства на Ук­ра­ї­ні і Ро­сиї в XVIII в. — С. 1–46;

Буд­зи­нов­ський В. Жни­ва у Схід­ній Га­ли­чи­ні і на Бу­ко­ви­ні. На ос­но­ві дат в “Sta­tis­ti­sches Jahrs­buch des k[aiser­liche-]k[öni­gli­chen] Ack­er­bau­min­isteri­ums 1896 i 1897”. [Cтаттю по­да­но напри­кін­ці то­му]. — С. 1–36 + табл.

Miscellanea

Фран­ко І. До іс­то­риї цер­ков­них братств на Га­лиць­кій Ру­си [Додаток: оригінальний тек­ст до­ку­мен­та]. — С. 1–5;

Гна­тюк В. При­чи­нок до лі­те­ра­ту­ри на­шо­го вір­шот­вор­ства. [Додаток: оригінальні тек­сти вір­­шів]. — С. 5–12.

Наукова хроніка

Ог­ляд ча­со­пи­сей за 1897 рік: Ча­со­пи­си ук­ра­їн­сько-русь­кі:

М[аковей] О. Зо­ря, річ­ник XVIII, під ре­дак­ци­єю Олек­сан­дра Бор­ков­сько­го. — С. 1–3; Жи­тє і Сло­во, віс­тник лі­те­ра­ту­ри, по­лі­ти­ки і на­у­ки, том VI. — С. 3–7; Дѣ­ло. — С. 7; Рус­лан. — С. 7–8; Бу­ко­ви­на. — С. 8–10.

Бібліоґрафія (рецензиї й справоздання)

МБ. [Рец. на публ.:] Ma­jew­ski Erazm. Drobne prace i no­tatki z dzied­zi­ny ar­cheo­lo­gii przedhis­to­rycznej i et­no­­gra­fii. – War­sza­wa, 1897. – 128 s. — С. 1–2;

Г[рушевськ]ий О. [Рец. на публ.:] Ла­ты­шевъ В. Гре­чес­кія и рим­скія над­пи­си най­ден­ныя въ Юж­ной Рос­сіи въ 1892, 1894 го­дахъ // Ма­те­ри­а­лы по ар­хе­о­ло­гии Рос­сии. – СПб., 1895. – 86 с. + табл.; Ла­ты­шевъ В. Сбор­никъ гре­чес­кихъ над­пи­сей хрис­ті­ан­скихъ вре­менъ изъ Юж­­ной Рос­сіи // Юви­лей­ное из­да­ние пе­тер­бур­гско­го ар­хе­о­ло­ги­чес­ко­го об­ще­с­тва. – СПб., 1896. – III + 144 c. + XIII табл. — С. 2–3;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Ко­чу­бин­скій А. А. Те­рри­то­рія до­ис­то­ри­чес­кой Лит­вы // ЖМНП. – 1897. – [Кн.] I. – C. 60–94. — С. 3–4;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Шах­ма­товъ А. А. Ис­ход­ная точ­ка лѣ­­то­с­чис­ле­нія “По­вѣс­ти вре­мен­ныхъ лѣтъ” // ЖМНП. – 1897. – [Кн.] III. – C. 217–222; Шах­ма­товъ А. А. Хро­но­ло­гія древ­нѣй­шихъ рус­скихъ лѣ­то­пис­ныхъ сво­довъ // [ЖМНП]. – 1897. – [Кн.] IV. – C. 462–482. — С. 4–7;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Вол­ковъ Н. В. Ста­тис­ти­чес­кія свѣ­дѣ­нія о сох­ра­нив­ших­ся древ­не­рус­скихъ кни­гахъ XI–XIV вѣ­ковъ и ихъ ука­за­тель // Па­мятни­ки древ­ней пись­мен­нос­ти. – СПб., 1897. – [Т.] CXXIII. – 96 c. — С. 7–8;

Фр[ан­ко] І. [Рец. на публ.:] Па­мят­ни­ки древ­не-рус­ской цер­ков­но-учи­тель­ной ли­те­ра­ту­ры / Изд[ание] жур­на­ла “Стран­никъ” подъ ре­дак­ці­ей проф. А. И. По­но­ма­ре­ва. – СПб., 1896. – Сен­тябрь–де­кабрь. – Вы­п. вто­рой: Сла­вя­но-рус­скій Про­логъ. – Часть пер­вая. – I–LXVI + I–222 с. — С. 8–13;

Ко­пач І. [Рец. на публ.:] Ло­бо­да А. М. Рус­скій бо­га­тыр­скій эпосъ. – Ки­ев, 1896 (Відбиток: Уни­вер­си­тет­ские из­вес­тия [ки­ев­ские]. – [Кн.] I, IV, X, XI). — С. 13–14;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Ми­лю­ковъ П. Очер­­ки по ис­то­ріи рус­ской куль­ту­ры. – СПб., 1897. – Часть вто­рая: Цер­ковь и шко­ла (вѣ­ра, твор­чес­тво, об­ра­зо­ва­ніе). – VIII + 365 c. — С. 14–17;

Фр[ан­ко] І. [Рец. на публ.:] Brückner A. Die rus­sisch-li­taui­sche Kir­chen-un­ion und ihre literar­i­schen Denk­mä­ler // Ar­chiv für slav­ische Phi­lo­lo­gie. – Bd. XIX. – [S.] 189–201; Brück­ner A. Spo­ry o unię w dawnej litera­turze // Kwar­tal­nik his­to­ryczny. – T. X. – [S.] 578–644. — С. 17–19;

Л[отоцький] О. [Рец. на публ.:] Хой­нац­кій А. Ѳ. По­ча­ев­­ская Ус­пен­ская Лав­ра. Ис­то­ри­чес­кое опи­са­ніе / Ис­прав­лено­ и до­пол­нено Г. Я. Кры­жа­нов­скимъ. – Почаев, 1897. – 524 с. — С. 19;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Ума­нецъ Ѳ. М. Гет­манъ Ма­зе­па. Ис­тори­чес­кая мо­ног­ра­фія. – СПб., 1897. – 1 + 455 + III c. — С. 20–23;

Т[ома­шів­ський] С. [Рец. на публ.:] Че­чу­линъ Н. Д. Внѣш­няя по­ли­ти­ка Рос­сіи въ на­ча­лѣ цар­ство­ва­нія Ека­те­ри­ны II, 1762–1774 // За­пис­ки ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­ги­че­ско­го фа­куль­те­та имп[ера­тор­ско­го] С. Пе­терб[ур­гско­го] уни­вер­си­те­та. – С. Пе­­тер­бург, 1896. – Ч. XL. – 468 с. — С. 23–24;

Г[рушевськ]а [М.]. [Рец. на публ.:] Анань­евъ П. А. Къ пред­сто­я­ще­му сто­лѣ­тію го­ро­да Ва­силь­ко­ва Кі­ев­ской гу­бер­­ніи. – К., 1897. – 37 с. (Відбиток: Ки­ев­ля­ни­н. – Ч. 69, 72, 74). — С. 24–25;

Г[а]­­л[у]­щ[ин­­ський] М. [Рец. на публ.:] Ча­лый М. К. Изъ пе­ре­пис­ки Т. Г. Шев­­чен­ка съ раз­ны­ми ли­ца­ми. Съ при­мѣ­ча­ні­я­ми // Киевская Старина. – 1897. – [Кн.] II. – C. 151–175; [Кн.] III. – C. 452–475. — С. 25–27;

Д[ома­ниць­кий] В. [Рец. на публ.:] Гри­го­ро­­ва Е. Н. Т. Г. Шев­чен­ко, бі­ог­ра­фія для юно­ше­ства. – Мос­ква, 1896. – 34 с. + 4 рис. — С. 27–29;

Гна­тюк В. [Рец. на публ.:] Kaindl Raimund Fried­rich. Viehzucht und Vieh­zau­ber in den Ost­kar­pa­ten (Відби­ток: Glo­bus. Il­lus­trirte Zeitschrift für Länder- und Völk­er­kunde. – Bd. LXIX. – N 24); Kaindl Rai­mund Fried­rich. Haus und Hof bei den Huz­u­len. Ein Beitrag zur Haus­for­schung in Oester­reich (Відбиток: Mittheilungen der An­thro­po­lo­gischen Gesell­schaft. Neuen Folge, Bd. XVI. – Wien, [o. J.]. – Bd. XXVI); Kaindl Raimund Fried­rich. Haus und Hof bei den Rus­na­k­en. Mit einer Ein­leitung über den Na­men der Rusnak­en (Відбиток: Glo­bus. – Bd. LXXI. – N 9). — С. 29–37;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Явор­скій Юль­янъ. Гро­мо­выя стрѣл­ки. Очеркъ по ис­то­ріи юж­но-рус­ска­го фоль­кло­ра. – К., 1897. – 12 с. (Відбиток: Киев­ская Старина. – 1897. – T. LVIII. – C. 227–238). — С. 38–40;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Zbor­nik za narod­ni život i obi­čaje južnih Slave­na. Na svi­jet iz­daje Jugo­slo­v[iań­s­ka] Aka­demi­ja znanos­ti i um­jet­nos­ti, uredio prof[esor] Ivan Mil­četić. – Zagreb, 1896. – Svezak I. — С. 41–43;

Груш­­ке­вич Я. [Рец. на публ.:] Krzywic­ki Ludwik. Kurs sys­tema­tyczny an­tro­po­lo­gii. – War­szawa, 1897. – [Część] I: Rasy fizyczne. – 166 s. — С. 43–47;

Ф[ран­ко] І. [Рец. на публ.:] Bei­la­­ge zur Allgemeinen Zeitung. – 1897. – N 1–226. — С. 47–52.

Ви­дав­ниц­тва й книж­ки, об­го­во­ре­ні в сім то­мі. — С. 53–54.

[Додатки] 

З То­ва­рис­тва:

[б. п.]. Ді­яль­ність ви­ді­лу. Ве­ре­сень–гру­день 1897 ро­ку. — С. 1;

[б. п.]. Ді­яль­ність сек­ций. — С. 2;

Ко­ко­рудз І. Сек­ре­тар­ске спра­воз­да­нє з ді­яль­нос­ти ви­ді­лу На­у­ко­во­го То­ва­рис­тва іме­ни Шев­чен­ка за рік 1897. — С. 3–7;

[б. п.]. Спра­воз­да­нє ка­со­ве по ко­нець ро­ку 1897. — С. 7–8;

Пань­ків­ский К. Фон­ди, що сто­ять під за­ря­дом То­ва­рис­тва. — С. 9;

Гру­шев­ський М. На­у­ко­ва ді­яль­ність То­ва­рис­тва іме­ни Шев­чен­ка в 1896 і 1897 р. За­пис­ка для за­галь­но­­го збо­ру 1898 р. — С. 10–17;

[Пе­ре­лік] ви­дань, що при­хо­дять до біб­лі­­о­­те­ки На­у­ко­во­го То­ва­рис­тва ім. Шев­чен­ка (ок­рім ук­ра­їн­сько-русь­ких). — С. 18–20.

_________________________

Перегляд і завантаження тому:  http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001470