ВІДІЙШЛА У ВІЧНІСТЬ РОКСОЛАНА ПЕТРІВНА ЗОРІВЧАК

Зорівчак Роксолана Петрівна

8 листопада 1934 — 16 жовтня 2018

З глибоким сумом сповіщаємо, що сьогодні, 16 жовтня відійшла у вічність дійсний член НТШ, голова філологічної секції НТШ, радник Президії НТШ, доктор філологічних наук, професор Роксолана Петрівна Зорівчак.

Парастас відбудеться 17 жовтня 2018 року о 19.00 у каплиці медичного університету. Похорон – 18 жовтня 2018 року о 11.00 (від каплиці медичного університету) на Личаківському кладовищі.

Роксолана Петрівна Зорівчак (дівоче прізвище Мінко; 8. 11. 1934, Львів) – доктор філологічних наук, професор та завідувач кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського національного університету імені Івана Франка, академік Академії наук вищої школи України (1993), член Президії АН ВШ України (2004–2010), радник Президії АН ВШ України (2010), дійсний член та член Президії Наукового товариства імені Шевченка (1992), член Національної спілки письменників України (1997), професор  Львівського національного університету імені Івана Франка (1992), заслужений професор Львівського  національного університету імені Івана Франка (2016).

Походить з родини інтелігентів. Дідусь по материнській лінії – о. Юліан Дзерович – був видатним науковцем у сфері педагогіки, громадсько-політичним та церковним діячем, членом Митрополичої консисторії. Дідусь по лінії батька – о. Петро Мінко – був сільським священиком, за духом близьким до Франкового оточення. 1904 р. члени Етнографічної експедиції НТШ на Бойківщину, учасником і літописцем якої був Іван Франко, гостювали на плебанії о. Петра Мінка. Мати – Лідія Юліанівна Мінко – була педагогом, українським словесником, батько – Петро Петрович Мінко – юристом. Як свідомий українець, у 1939 р. він був ув’язнений у  польському концтаборі   для  політв’язнів, “Береза Картузька”, що вирізнявся особливо жорстоким режимом.

1956 р. Роксолана Петрівна закінчила відділ англійської філології факультету іноземних мов Львівського  державного (з жовтня 1999 – національного) університету імені Івана Франка (диплом з відзнакою за спеціальністю “англійська філологія” із присвоєнням кваліфікації філолога). Захистила кандидатську дисертацію “Фразеологія письменника як проблема перекладу (на матеріалі перекладів поетичних творів Т. Г. Шевченка англійською мовою)” 1976 р., докторську  – “Лінгвостилістичні характеристики художнього тексту і переклад (на матеріалі англомовних перекладів української прози)” 1987 р. 

Викладала англійську мову у групах інтенсивного вивчення  у Львівській державній консерваторії імені М. В. Лисенка: старший викладач кафедри іноземних мов (1956–1978), доцент (1978–1989), професор (1989–1991). З 1992 до 1998 р. – професор кафедри англійської філології Львівського державного університету імені Івана Франка. Доклала чималих зусиль для організації кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики (березень 1998 р.) та присвоєння кафедрі імені Григорія Кочура (вересень 1998 р.).

Перший завідувач кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського національного університету імені Івана Франка, Р. П. Зорівчак читає (у різні навчальні роки) теоретичні курси зі вступу до перекладознавства, вступу до філології, теорії перекладу, історії художнього перекладу, техніки перекладу на конференціях, контрастивної лінгвістики, контрастивної фразеології, соціолінгвістики, рецепції англійської літератури в Україні, рецепції світової літератури в Україні,  лінгвокраїнознавстваісторії української шекспіріани, історії англомовної шевченкіани, історії англомовної франкіани для студентів відділів “Переклад (англо-український переклад)” постійно і “Англійська філологія” (у роках 1992–2007). Керівник численних кандидатських дисертацій (з них захищено – чотирнадцять) та декількох докторських дисертацій, 46 разів виступала опонентом на захистах докторських і кандидатських дисертацій.

Доктор філологічних наук (1988), професор (1989), Р. П. Зорівчак – дослідник англійської фразеології, теоретичних проблем перекладу, історії та лінгвостилістичної специфіки входження українського художнього Слова до англомовного світу (зокрема, творів Т. Шевченка, І. Франка,  Марка Вовчка, Лесі Українки, О. Кобилянської, О. Довженка, О. Підсухи, пісенного та казкового епосу) і англомовних авторів до української літератури (творів В. Шекспіра, Джека Лондона, Дж. Ґ. Байрона, Г. В. Лонгфелло), засновник англомовної шевченкіани та англомовної франкіани як окремих дослідчих галузей. У пошуковому полі Р. П. Зорівчак – проблеми відтворення засобами цільової мови широкого спектру проблем: від передачі версифікаційної етноспецифіки, контекстуальної семантики, реалій і субстандартних мовних пластів аж до комплексних проблем, як зберегти в перекладі вибухову силу Шевченкового Слова, інтелектуалізм поезій І. Франка. Чимало зусиль віддає Р. П. Зорівчак випрацюванню концепції вишколу перекладачів, усних і письмових,  удосконаленню методики викладання окремих перекладознавчих дисциплін.

Автор монографій: “Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія (на матеріалі перекладів творів української літератури англійською мовою)” (Львів, 1983), “Реалія і переклад (на матеріалі англомовних перекладів української прози)” (Львів, 1989), книжки “Боліти болем слова нашого...” (Львів, 2005; 2-ге вид., доопрац. і доповн. – Тернопіль, 2008), розділу “Українсько-англійські літературні взаємини” (у кн.: “Українська література в загальнослов’янському і світовому літературному контексті”: У 5 т. – Київ, 1988 – Т. 3), розвідок (понад  1300) з перекладознавства, контрастивної лінгвістики та англістики в колективних монографіях, енциклопедичних виданнях (зокрема, в УРЕ, УЛЕ, ЕСУ,  Енциклопедії НТШ, компендіумі “Українська мова”), матеріалах конференцій та симпозіумів, в українській та англомовній філологічній пресі. Ініціатор видання, науковий редактор та автор передмови біобібліографічного покажчика “Григорій Кочур” (Львів, 1999); друге видання, доопрацьоване і доповнене (Львів, 2006), – першої персональної біобібліографії перекладача і перекладознавця в Україні; науковий редактор та співавтор передмови біобібліографічного покажчика “Микола Лукаш” (Львів, 2003); науковий редактор і автор передмови бібліографічного покажчика “Чужомовне письменство на сторінках західноукраїнської періодики (1914–1939)” (Львів, 2003). Член редколегії та автор передмови фундаментального двотомового видання теоретичних праць Г. П. Кочура “Література та переклад” (Київ, 2008). Під керівництвом Р. П. Зорівчак викладачі кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура переклали дисертацію Блаженнійшого Любомира Гузара, присвячену дослідженню екуменічної діяльності митрополита Андрея Шептицького (2015). Інінціатор та член редколегії коментованого білінгвального видання поеми Івана Франка “Мойсей” (англійський перекладач – Віра Річ) (2017). У цьому ж році опубліковано матеріали Всеукраїнської наукової конференції “Національна пам'ять у філології: спадщина професора Юрія Олексійовича Жлуктенка”, де головою редакційної колегії була Р. П. Зорівчак. Науковий керівник держбюджетних тем: “Дослідження перекладацьких поглядів Григорія Кочура та використання їх у практиці сучасного українського художнього перекладу” (2002–2005), “Український художній переклад як націєтворчий чинник” (2006–2008) та “Англомовна шевченкіана як перекладознавча дисципліна: обґрунтування методики досліджень та викладання” (2009–2011). З 2016 р. під керівництвом Р. П. Зорівчак кафедра проводить конкурс студентських робіт для вшанування пам’яті Віри Річ під заголовком “Віра Річ: талант і відданість”. Оголошення результатів конкурсу проводиться у день народження Віри Річ – 24 квітня.

У науковому світі відома як член Атестаційної колегії МОН України (2009–2010); член Спеціалізованих учених рад при Київському (1990–2010) та Львівському (заступник голови Ради) націо­нальних університетах для захисту докторських і кандидатських дисертацій з германістики, романістики, порівняльно-історичного та типологічного мовознавства, перекладознавства,  (1990); член Вченої (1994), член та заступник голови Науково-технічної рад Франкового універ­ситету (1998–2016); керівник Методологічного семінару з проблем перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені проф. Ю. О. Жлуктенка при ЛНУ імені І. Франка (1994); голова Комісії всесвітньої літератури імені Миколи Лукаша НТШ (1991); член Товариства імені В. Фулбрайта в Україні (1999); член Комітету з присудження літературних премій імені Григорія Кочура (2010); член редколегій українських наукових збірників: “Теорія і практика перекладу” (Київ), “Іноземна філологія” (Львів), “Вісник Львівського університету. Серія: Іноземні мови” (Львів), “Записки Наукового товариства імені Шевченка. Праці філологічної секції” (Львів), “Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія” (Чернівці), “Іноземні мови в навчальних закладах” (Київ).

Проф. Р. П. Зорівчак упроваджує українське перекладознавство до міжнародного контексту як учасник численних міжнародних форумів, зокрема IV Cвітового конгресу радянських та східноєвропейських студій (Герроуґіт, Англія, 1990), IX і XI Міжнародних з’їздів славістів (Київ, 1983; Братислава, 1993), Першого – Шостого Конгресів Міжнародної асоціації україністів (Київ, 1990; Львів, 1993; Харків, 1996; Одеса, 1999; Чернівці, 2002; Донецьк, 2005), Міжнародних наукових конференцій “Теорія перекладу і наукові основи підготовки перекладачів” (Москва, 1975, 1988), Міжнародної конференції Британської асоціації фахівців з порівняльного літературознавства (Ворвік, Великобританія, 1992), XIII Конгресу Міжнародної федерації перекладачів (Брайтон, Великобританія, 1993), Міжнародних конференцій “Слово. Текст. Час” (Щецин, 1999, 2001, 2002, 2014), Всеєвропейської конференції перекладачів і перекладознавців (Бєлград, 2001), Міжнародних конференцій “Григорій Кочур і український переклад” (Київ; Ірпінь, 2003), “Візуалізація образу дитини у світовій літературі” (Львів, 2007), Всеукраїнських конференцій “Український переклад: від Зерова до сьогодення” (Київ, 2004), “Мови, культури і переклад у добу глобалізації: присвячено пам’яті професора Юрія Жлуктенка” (Київ, 2005), “Григорій Кочур в контексті української культури другої половини ХХ віку” (Львів, 2005),  Міжнародного наукового конгресу “Іван Франко: дух, наука, думка, воля” (Львів, 2006), Міжнародної наукової конференції “Творчість Григорія Кочура в контексті української культури XXI віку: до 100-річчя від дня народження Майстра” (Львів, 2008), Всеукраїнської наукової конференції “Мовна особистість студентів-філологів і учнів загальноосвітніх шкіл в сучасній парадигмі освіти” (Суми, 2010), Міжнародного наукового конгресу “Тарас Шевченко – апостол правди і науки” (Львів, 2014), Всеукраїнської наукової конференції “Національна пам'ять у філології: спадщина професора Юрія Олексійовича Жлуктенка” (2015), Міжнародного наукового конгресу  “Іван Франко: я єсть пролог…” (Львів, 2016)  та ін.

Чимало зробила Р. П. Зорівчак для співпраці українських філологів з філологами англомовного світу, викладаючи українську мову та переклад в Інституті славістики Лондонського університету як стипендіат Британської ради (1991/92 н. р.) і в Іллінойському університеті в Урбана-Шампейн (штат Іллінойс) як стипендіат наукових обмінів імені В. Фулбрайта (1997), де вона читала лекції з перекладознавства і фразеології.

Перший бібліографічний покажчик Р. П. Зорівчак датується 1994 р. (Львів, НТШ), а 2004 р. опубліковано другий біобібліографічний покажчик “Роксолана Зорівчак” (Львів, ЛНУ; Наукова бібліотека. Українська бібліографія. Нова серія; Чис. 17). У 2008 р. вийшла друком збірка на пошану Р. П. Зорівчак “Од слова путь верстаючи й до слова...”, де вміщено біобібліографічний покажчик Р. П. Зорівчак (2003–2007), ща нараховує 551 позицію. 2011 р. опубліковано біобібліографічний покажчик  “Роксолана Зорівчак (2004– 2011)” (Львів, ЛНУ; Наукова бібліотека. Українська бібліографія. Нова серія; Чис. 30), де вміщено та прокоментовано 210 нових публікацій.

Статті про Р. П. Зорівчак опубліковано в таких престижних виданнях,  як УЛЕ (Київ, 1990, т. 2), “Хто є хто в Україні” (Київ, 1997, 2000, 2003,  2004, 2007), “Універсальний словник-енциклопедія” (Київ, 1999, 2001, 2004, 2006), “Українські мовознавці та письменники-мовотворці: довідник “(Київ, 2008), “2000 Oustanding people of the 20th century” (Кембрідж, 1998), “Marquis Who’s Who in the World” (1998, 16-е вид.; 1999, 17 вид., 2002, 18-е вид.), “The international Directory of Distinguished Leadership” (1999, 8-е вид.), Українська мова: енциклопедія” (Київ, 2000, 2004, 2007), енциклопедично-біографічні довідники “Львівщина та львів’яни” (Львів, 2006, вип. 2), “Краса та гордість Львівщини: Львівщина та львів’янки” (Львів, 2007, вип. 1),  “Письменники Львівщини : біобібліогр. покажчик” (Львів, 2008), Енциклопедія  Cучасної  України (2010, т. 10), Шевченківська енциклопедія (2012, т. 2), Енциклопедія Львіського національного університету імені Івана Франка (2011, т. 1; 2014, т. 2).

Нагороди: відмінник освіти України (2002), заслужений працівник освіти України (2005), лауреат нагород Ярослава Мудрого (2004) та Святого Володимира (2009) у галузі науки і техніки АН ВШ України, лауреат Літературної премії  імені Григорія Кочура Національної спілки письменників України (2011) та Літературної премії імені Миколи Лукаша “Ars Translationis” журналу “Всесвіт” (2013). Указом Президента України від 22 січня 2016 р. Р. П. Зорівчак нагороджено Орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня (№ 18/2016). Призначено Державну стипендію видатним діячам науки на 2018-2019 рр. (Указ Президента України від 11.11.2017,  № 358/2017). За вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки в Україні Р. П. Зорівчак нагороджено Почесними грамотами Верховної Ради України (2004),  Міністерства освіти і науки України (2007), Львівської обласної державної адміністрації (2017); пам’ятними  медалями:  “До десятої річниці незалежності України“  (2001), “Імені Івана Франка” (2007),  “20 років відновлення НТШ в Україні” (2009),  “Почесна відзнака” Національної спілки письменників України (2009), “140 років Наукового товариства ім. Шевченка” (2013), “Відзнака імені Олени Степанівни” (2015); нагрудним знаком  Міністерства освіти і науки України “За наукові досягнення“ (2009). За високу якість підготовки і проведення Всеукраїнських студентських олімпіад зі спеціальності “Англійська мова і література“ та за проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності “Переклад” Р. П. Зорівчак одержала грамоти “Подяка ректора Львівського національного університету імені Івана Франка“ (2010; 2017).

ДолученняРозмір
Microsoft Office document icon roksolana_petrivna_zorivchak_shtryhy_do_portretu.doc62 КБ