ПСАЛМИ ТАРАСОВІ: ЕТНОКАНОНІЗАЦІЯ БІБЛІЙНОГО ЖАНРУ

Пініє псалмовъ єсть избранно Богу, Душъ нашихъ скверну омываєтъ многу:

Старыхъ утіха, юныхъ украшеніє, Ума старчество і совершеніє –

рядки із віршованої передмови до українського рукописного співаника XVIII ст. свідчать про осо­бливе значення сакральної пісенности у традицій­ному суспільно-культурному житті українців. Тяглість цієї духовно-богогласної спадщи­ни М. Возняк виводив ще з княжих часів, коли відразу „по прийнятті христіянства" Україна дістала церковно-ре­лігійну поезію „в церковних співах, псалмах, гимнах, ка­нонах і окремих піснях, напи­саних на зразок псалмів". А вже на зламі XX-ХХІ ст. у передмові до антології україн­ської релігійної поезії за ти­сячу літ „Слово Благовісту" Т. Салига розвине цю тезу до концептуальної етнопсихоло­гічної формули: „...релігійність як світогляд, а поетичність як засада  людської  натури, як категорія психологічна – це наша праоснова, це фунда­мент нашого духовного розвою, це материк, з якого починається українське поетичне слово. Єдність релігійності й поетичності є якраз тим, що формувало, що різьбило наше художнє слово про­тягом століть".

На синтетичній гармонійності релігійного та поетичного первнів у структурі української на­ціональної ментальности наголошували чи не всі найвідоміші дослідники – від засновника етно­психологічних студій М. Костомарова до автори­тетних діяспорних теоретиків у вивченні етнічних психічних підвалин І. Мірчука та В. Янева. З огляду на це, літературознавче осмислення естетично-світоглядної специфіки Шевченкових переспівів Давидових псалмів не втрачає своєї наукової акту­альности і належить до аналітично перспективних напрямів сучасного шевченкознавства. Водночас варто пам'ятати й про методологічне застереження Є. Сверстюка, згідно з яким, не на всі прояви творчого поетового генія можна „наводити фокус логічної аналізи", бо в поодиноких випадках вона інтерпретаційно безсила.

Історико-біографічного фактажу, що ілюструє періодично послідовне звер­нення Тараса Шевченка до сакральних біблійних тек­стів, є вдосталь, аби не спи­няти тривалішої уваги на потвердженні численних прикладів Кобзаревого вчитування у „зримії тії скри­жалі" богонатхненної вічної книги, а цілком прийняти методологічно узагальнену репліку Ю. Шевельова: „Пос­тійне, ненастанне зацікавлення, – навіть не зацікавлення Біблією, а занурення до неї – річ відома, воно зна­ходить своє потвердження в численних [... ] поезіях Шев­ченка, в його листах і Жур­налі..."

Однак значно важливі­шим видається з'ясування мотиваційних структур апеляції до поетичної ритори­ки Святого Письма. Можна погодитись з твердженнями М. Тершаковця, що Шевченко звертався до переспівів псалмів у найвищій точці певної лінії своєї творчости. Вперше це було в пе­ріод „трьох літ": „коли вичерпав усі людські засо­би аргументації, – він закінчив свої історіософські міркування  переспівом десяти Давидових псалмів:

1 , 1 2, 43, 52, 53, 81 , 93, 1 32, 1 3 6 , 149, не наче шукаю­чи найвищої інстанції, тобто Божої, висловленої устами пророка Давида". Вдруге – після повернення із заслання, коли „побачив пекло, в якому жив тоді його нарід у християнській Росії, коли він зобразив це пекло в низці віршів, він завершив зображення соціяльного, політичного та морально­го стану Росії знову переспівами з св. Письма".

Маючи на меті проаналізувати процес етноканонізації конкретного біблійного жанру, а саме жанру псалмів, за чітко окресленими текстами з поетового перекладацько-переспівного арсеналу, обмежимося розглядом сакрально-мистецького де­калогу, тобто тих десяти пісноспівів, „екстатичний ліризм" яких наприкінці 1845 р. був перетоплений „кипучою кров'ю" Шевченкового поетичного тем­пераменту з урочистої старозавітної стилістики в етично освячену літургію національно-релігійної символіки. Уточнимо, що поняття „канон" і в пере­носному значенні зазвичай виступає семантичним відповідником концепту „мірило", під чим розуміє­мо не лише вузьке, церковно окреслене „правило віри, що нам передане попередниками у вірі", а дещо ширше – к певний усталений морально-світоглядний й етико-естетичний імператив.

Хрестоматійно мандрівним біографічним сюже­том, що вперше з'являється у заснованих на про­мовистій автопсії російськомовних повістях самого Кобзаря, а згодом повторюється чи не в кожній більш-менш об'ємній життєписній шевченкознав­чій розвідці, є юнацький спогад про дякову науку. Приймаючи амбівалентність макрокосмічної сим­воліки у поетових переспівах біблійного жанру, Є. Сверстюк риторично акцентує на неабиякій його обізнаності з текстами Святого Письма, по­чаток якої так само виведений ще зі шкільної лектури. „У псалмах Давидових, – зазначає він, – Бог – теж неоднозначний образ: там є елемент суперечки, є сумніви й докори. Але хто з нас знає псалтир так, як знав Шевченко „ще в школі, таки в учителя дяка"? Дещо розлогіший варіянт цієї тези пропонує І. Дзюба в одному з найновіших до­сліджень „Тарас Шевченко: Життя і творчість" (2008). Він слушно зауважує, що „Шевченко читав дещо з псалмів ще в часи навчання у дяків, читав і переспіви Григорія Сковороди, і ці глибокі дитячі враження великою мірою визначили його ду­ховний світ, а почасти поетичний темперамент і навіть лексику".

Щоправда, І. Франко ще на початку минулого століття, розбираючи критичну розвідку В. Щурата, висловив певні сумніви у цілковитій спра­ведливості такого підходу з огляду на його нау­кову ризикованість. „Робити висновки, – пише він у статті „Шевченко і критики", – на підставі того, що поет учився читати на Псалтирі, а ви­вчившись і пробуваючи в дяка (досить коротко), ходив читати Псалтир до мерців – на наш погляд абсолютно не можна. Є між нами старші люди, які тут, у Галичині, переходили також подібну школу: вчилися на Псалтирі, ходили його читати до мер­ців і нічого не розуміли, як ми знаємо від них самих. А що люди тішилися їх гарним читанням, се також не доказ: люди слухають читання тому, бо Святе Письмо, але не тому що розуміють читане". Врешті, власне цей втаємничено-оратор-ський аспект псалмо-декламаторського мистецтва увиразнив і сам Шевченко в повісті „Княгиня": „Я знал почти всю Псалтырь наизусть, – прига­дував він, – и читал ее, как говорили слушатели мои, выразительно, т[о] е[сть] громко. Вследствие такого моего досужества не был в селе похоронен ни один покойник, над которым бы не прочитал Псалтыри".

Тарас Шевченко. Псалми Давидові. Петербург, 1860 р. 

Тарас Шевченко. Псалми Давидові. Петербург, 1860 р.

Зауважимо, що, за свідчення ми авторитет­ного Кобзаревого біографа П. Зайцева, „у сіль­ських церковних метриках тих часів, у рубриках про смерть, найзвичайніша річ – записи такого змісту, як „умеръ отъ побоевъ прикащика" або „умеръ от наказанія розгами..." Отож сповнення функціональних обов'язків дяківського сану у закріпаченому селі, крім міцного мнемонічного засвоєння псалмового репертуару, ознаменувалося ще й нагромадженням чи не всуціль морально негативного досвіду від зіткнення з проявами со­ціяльної жорстокости й національного гноблення, які призводили до людського трагізму, що ними була перенасичена тодішня суспільно-побутова мапа України.

 Титульна сторінка видання Івана Власовського „Образ Т. Шевченка в світлі релігійної думки". Ню-Йорк, 1961 р.

Титульна сторінка видання Івана Власовського „Образ Т. Шевченка в світлі релігійної думки". Ню-Йорк, 1961 р.

Своєрідне оприявнення доволі невтішних спо­минів з дитинства відбулося у часі чергової подоро­жі Україною 1845 р., восени якого Шев­ченко й вичерпав, на думку М. Тершаковця, „усі людські за­соби аргументації" і максимально наблизився до потреби творчо використати поетико-символічні ресурси Святого Письма. Нагадаємо, що перелік цих „усіх людських аргументаційних засобів" справді вражає, бо безпосередньо на­передодні переспіву Давидових псалмів він за якихось два місяці написав такі твори, як „Єретик", „Сліпий", „Вели­кий льох," „Стоїть в селі Суботові", „Наймичка", „Кавказ", „І мертвим, і живим...", „Холодний Яр". До того ж, варто погодитися із заувагами Є. Сверстюка, що „мотив відповідальності за провини історичні й особисті", який є наскрізним у перелічених ліро-епічних маніфестаціях періоду „трьох літ" – „це теж бі­блійний мотив". Однак цю релігійну імпліцитність могли виявити лише інтелектуально спро­можні особистості, а більшість сучасних поетові пересічних співгромадян потребувала набагато прозорішої ілюстрації релігійних почувань, попри те, що за етнопсихологічними спостереженнями М. Костомарова в них наявне „міцне почуття Божої всеприсутності, душевна скруха, внутрішня розмова з Богом, тайне думання  про Божу волю над собою, сердечний порив у світ недовідо­мого, таємного, радісного..." Таким чином, доволі інертна рецепція сучасниками історико-викривальних Шевченкових настанов. Надто стри­мана їх реакція різни­ми голосами, ширяння „над Великим льохом у Чигрині, над тінню Яна Гуса в Празі, над Кавказом, кров'ю по­литим, над мертвими і живими, і ненарожденними земляками в Україні і не в Україні, над хатою наймички, яка не має права назватися матір'ю свого сина" спричинилися до того, що поет „відчув себе покликаним читати наро­ду Божії глаголи", бо саме „від них іде дух і усвідомлення вищої місії слова, здатного з Божою допомогою змі­нити світ.

Молюсь, Господи, внуши їм Уст моїх глаголи".

Передшевченківська традиція інтертекстуального засвоєння символічної структури та специ­фічної ритмомелодики Давидових піснеспівів сягає своїми коренями у княжі часи. Зокрема, псалми були хлібом насущним для великого письменни­ка українського середньовіччя, князя Володимира Мономаха, який широко включив їх у свої тексти. У його „Повчанні" містяться цитати з таких псал­мів: 41, 55, 58, 62, 32...", а імперативна тональність цієї яскравої середньовічної пам'ятки скерована на утвердженян базових етноетичних засад звичає­вої традиції, як-от у такій поведінковій настано­ві: „Більше усього убогих не забувайте, а скільки можете, годуйте їх і за права вдовиці піклуйтеся самі". Згодом, уже в XVIII ст. зерна біблійної іс­тини щедро проросли у поетичному ландшафті „Саду божественних пісень" Григорія Сковороди, певна стилістична віддаленість більшої частини їх від живої народної мови зашкодила загальному поширенню їх та достатньо ефективному впливу на структурування новітнього етноестетичного ка­нону. Проте потужна гравітація абсолютно неор­динарного на той час „мисленного древа" цього видатного філософа максимально наблизила його світоглядну систему до релігійних стратегій Коб­заря, а відтак, як цілком переконливо доводить Б. Криса, Т. Шевченко йшов до Сковороди як „до узагальненого досвіду тієї національної свідомості, яка формувалася протягом XVI-XVIII століть". Цікаве й те, що майже у той самий час, коли Шевченко у В'юнищах переспівує поетичні одкровення біблійного царя Давида, в Галичині про­відний будитель національного відродження Маркіян Шашкевич творить живою народною мовою власні оригінальні тексти релігійно-речитативного характеру, стилізуючи їх цілком у дусі каноніч­ного богогласного Псалтиря. У „Псалмах Русланових" – саме так назвав поет свій сакральний триптих, пронумерований не арабськими цифра­ми, а церковнослов'янськими літерами, – домінує християнська ідея одвічної Богоприсутности у людському житті, адже Бог – це „Той, що велів Нічому зродити світи, величноє сонце и місяць и тми звізд, що велів темноті перекинутися в світло, з которого долоні сверкнули огні і вдарили води, котрого невидиме око видит гадки душ наших, которий спряг собою безначаток і безконец, которого сердце всіму світу сердце, а воля гаразд всіх віков і всіх сторон щастія". На думку Л. Сеника, одним зі стимулів до творення псалмів було Шашкевичеве священицьке покликання, а його оригіналь­ні твори свідчать про „глибоке мислення поета в руслі християнської релігії та філософії".

Обкладинка видання Дмитра Бучинського „Християнсько-філософська думка Т. Г. Шевченка". Лондон; Мадрід, 1962 р.  

Обкладинка видання Дмитра Бучинського „Християнсько-філософська думка Т. Г. Шевченка". Лондон; Мадрід, 1962 р.

Дещо іншим світоглядним форматом прикмет­на Шевченкова потреба актуалізації старозавітно­го художньо-молитовного космосу, що виникла у нього після написання викривально вільнодумних ліро-епічних шедеврів, зокрема поем „Єретик" і „Кавказ", „огнисті ін­вективи" яких оголили гіперчутливий релі­гійний нерв Кобзаря, оприявнили його неперебутній пророчий дар та продемонстрували тривогу за „богопокинутість людства, що невдовзі стане однією з головних тем європей­ської філософії". У цих творах Шевченко безжально десакралізує та безкомпромісно демаскує псевдонабожність католицько­го церковного кліру й прислужницьку полі­тику російського офі­ційного православ'я. Творче переосмислення при цьому яскравих постатей з чеської середньовічної історії та періоду визвольної героїки кавказьких етніч­них спільнот утвердило Д. Чижевського в пере­конанні, що „Шевченко має перед собою зовсім не якусь одностайну, єдину „релігію", „релігійність", про яку всюди йде мова, та не єдине „християнство" або „грецько-православну церкву", а склад­ний комплекс історично, національно та культурно різноманітних явищ та різнорідних індивідуаль­них переживань..." Саме крізь призму цієї особистісної емоційности поет пропускає і лжехристиянські діяння візантійської православної братії, яка без особливих докорів сумління дарує Госпо­дові „З пожару вкрадений покров", і гріховні по­ходеньки біблійного царя Давида, що „...дружню жінку взяв до себе, А друга вбив. Тепер на небі". Своєрідним кульмінаційним вибухом власного ре­лігійного неспокою є до певної міри єретична Шевченкова риторика:

Коли одпочити

Ляжеш, Боже, утомлений?

І нам даси жити!

Зауважимо водночас, що процитовані рядки не мають жодної атеїстичної конотації, а лише за­свідчують: „Шевченко, мабуть, єдиний поет, який так постійно і нетерпляче „навертав" Бога до життя, а життя до Бога". На особливий харак­тер Кобзаревої релігійности вказував і С. Смаль-Стоцький, пишучи, що поет „знає один етичний закон правдивої релігії, який прикладає до всіх людських діл, – закон безмежної любові, закон абсолютної, чистої, живої Правди-Істини і Правди-Справедливості. Любов і Правда – це його Бог, якому він поклоняється, вважаючи все інше за брехню. Не з прав­дивим Богом веде він війну, не проти Хрис­та підіймає Шевченко бунт, а проти пофальшованого, лицемірно­го християнства, що сталося посміховищем науки Христової, що наказує бити поклони „за кражу, за війну, за кров". За таку етику Христос не розпинався на хресті, той Христос, що перед ним б'є по­клони Шевченко".

Титульна сторінка видання Митрополита Іларіона „Релігійність Тараса Шевченка". Вінніпег, 1964 р. 

Титульна сторінка видання Митрополита Іларіона „Релігійність Тараса Шевченка". Вінніпег, 1964 р.

Важливим етно-канонізаційним мо­ментом Шевченкового звернення до хвалеб­ної та молитовної аури старозавітного Псалти­ря стало те, що в псал­мах він немовби шукав підтвердження своєї правоти і своєї зваги говорити з Богом про долю свого народу, як це робили біблійні псаломоспівці. „Шевченкова „правда серця", – наголошують сучасні шевченкознавці, – його любов до людини, зболене співчуття покривдженим і неприйняття жорстокості неправедних „сильних", фарисейства тих, хто свій соціальний егоїзм ховав за високоумними словесами, – все це творило той стан духу, в якому можна було піднятися на рівень отого осо­бистого звертання до Бога, що в псалмах, і зроби­ти його своїм власним".

Аналіз художньої структури всіх десяти „псал­мів Тарасових" засвідчує, що автор мінімально відходить від тексту оригіналу, яким для нього слугували очевидно церковнослов'янські варіянти Святого Письма. У пошуку генетичних коре­нів та джерельної праоснови Шевченкових пере­співів І. Дзюба констатує: „В його час не було ще перекладів Біблії українською новолітературною мовою; Житомирська Євангелія 1571 року, старо­українською книжною мовою, не була йому знайо­ма; користувався він російськими виданнями, що зберігали стилістику церковнослов'янської мови". Згадуючи про Житомирську Євангелію, відому в науковій літературі як Волинська Євангелія, яка є пізнішою версією Пересопницької пам'ятки і міс­тить лише новозавітні тексти, вчений очевидно дає зрозуміти, що це джерело могло би стати загальнолексичним орієнтиром уживання поетичної об­разности чи типової біблійної метафорики. Адже саме „Шевченкові довелося творити високий па­тетичний стиль нової літературної мови (якого не було до нього і в романтиків), беручи староукраїнізми з літописів, із „Слова о полку Ігоре­вім", народних релігій­них співів, кантів, ко­лядок та українізуючи церковнослов'янські біблеїзми, вводячи їх в українські синтаксичні конструкції, „асимілюючи" морфологічно, максимально викорис­товуючи можливості українського словотворення".

Обкладинка видання Володимира Домашовця „Псалми Давидові в поетичних творах Т. Шевченка". Оттава, 1992 р. 

Обкладинка видання Володимира Домашовця „Псалми Давидові в поетичних творах Т. Шевченка". Оттава, 1992 р.

За внутрішньожанровою класифікацією Шевченко здійснив переспів одного: бла­гального (ляменталь­ного) псалма (43), двох подячних чи псалмів-гимнів (136, 149) та семи піснеспівів іс­торично-повчального характеру (1, 16, 52, 53, 81, 93, 132). З художньо-естетичного погляду на особливу увагу заслуговують тексти 43 та три останні – 132, 136, 149. Спостерігаючи за мораль­ ним виродженням і духовною ледачістю як не­спростовними національними гріхами своїх су­часників, поет бачить у цьому основну причину втрати покровительства небесного Творця, кий, кажучи його словами:

Покинув нас на сміх людям, В наругу сусідям, Покинув нас,

яко в притчу Нерозумним людям. І кивають, сміючися,

На нас головами, І всякий день перед нами Стид наш перед нами.

Водночас соціокультурна настроєність переспі­вів має певну оптимістичну запрограмованість і скерована на утвердження віри у те, що морально-етичний консерватизм української нації об'єднає її представників у майбутньому спільному моли­товному зверненні до Бога. А тому поет спершу потерпає від смиренної, внутрішньої самотности:

Помолюся Господеві Серцем одиноким

І на злих моїх погляну Незлим моїм оком,

а в кінцевій редакції останнього, 149-го переспіву тріумфально торжествує:

Псалом новий Господеві І новую славу

Воспоєм честним собором Серцем нелукавим.

Своєрідною вершиною, мистецьким пуантом процесу етноканонізації біблійних глорифікаційних од та панегіриків став справді Шевченків пса­лом, що в оригіналі не має назви, ані нумерації, а названий „Заповітом" у посмертному виданні „Коб­заря" 1867 р. У своєму „Заповіті" Тарас Шевченко піднімається на найвищий щабель національно-релігійного одкровення „А до того Я не знаю Бога". Найвлучнішу оцінку цієї концептуальної максими здійснив з особливо відточеним історіософським чуттям Є. Сверстюк: „То не випадкові слова, на­віть не слова – то містичне відчуття невимовної правди. Та пуповина, якою Шевченко зв'язаний з Україною, стала його єством, й розірвати її неможливо". І цей містичний зв'язок Шевченко міцно вкорінював високим поетичним авторитетом Бі­блійних псалмів – спочатку побожно прочитаних над вічним сном мертвих односельчан, а згодом мистецьки переспіваних добірною українською літературною мовою для живих і ненарожденних земляків своїх та грядущих поколінь.

Ярослав ГАРАСИМ