НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ім. ШЕВЧЕНКА B АМЕРИЦІ

(діяльність Товариства від 15 травня 2010 poкy — до 21 травня 2011 poкy)

 21 травня 2011 р. у Нью-Йорку відбулися що­річні Звітні збори НТШ А, на яких Управа зві­тувала про основну працю Товариства у ми­нулому році. Як випливає зі звітів президента, віце-президентів, голів комісій, директорів секцій, голів осередків та директора адміністрації, ро­бота Товариства традиційно здійснювалась у внутрішньому і зовнішньому напрямах.

 На 21 травня 2011 р. Товариство об'єднувало 493 члени, у т. ч. 313 звичайних, 130 дійсних, 47 членів-кореспондентів і три почесні. За мину­лий рік, згідно зі звітом Комісії членства (голо­ва В. Петришин), один член відійшов у вічність (М. Зєлик), обрано 18 нових членів (М. Бальмаце- да, Г. Білинська, М. Віізе, П. Волощук, О. Гончар, О. Грабович, Р. Дигдало, О. Коцюба, П. Крохмаль,

 О. Крушельницька, І. Максимчук, І. Мартинюк, В. Михед, О. Михед, Я. Налисник, С. Підзирайло, В. Ткач, Р. Цибрівський), четверо підвищені в членській категорії (Т. Кейс — до дійсного члена, М. Андрейчик, Н. Соневицька, К. Рудницька- Шрай — до членів-кореспондентів).

 Обговорення поточної роботи здійснювалось на засіданнях Управи (5 червня, 11 вересня і 4 грудня 2010 р. та 5 березня 2011 р.), питання вирішувались координацією праці з Управою і комунікацією із працівниками.

 Триває робота над Енциклопедією української діяспори (головний редактор В. Маркусь, адмі­ністратор Н. Заяць), зокрема над другою книгою американського тому (літери „Л—С"), який мав вийти 2011 р.

 Важливе значення має ювілейний Шевчен­ківський проєкт (координатор Г. Грабович) з від­значення 200-річчя від народження патрона Това­риства. Проєкт передбачає три видавничі складові: 1) „Тарас Шевченко в критиці (1839—1861 рр.)" — том прижиттєвої критики (видання передбаче­не до кінця 2011 p.; друга книга, тобто посмертна кри­тика і рецепція 1861 р., має бути підготовлена до кінця 2012 р. — початку 2013 р.); 2) „Taras Shevchenko: A Portrait" — англомов­на наукова монографія про Т. Шевченка, авторства Г. Грабовича (машинопис має бути підготовлений до березня 2012 р.); 3) анг­ломовний збірник науко­вих праць про Шевчен­ка і його добу (на підставі міжнародної конференції; ще в проєкті). Крім того, як внесок у ювілейні заходи до 200-ліття від народження Т. Шевченка, за ініціятивою Між- секційного інституту джерелознавства (голова Г. Грабович) запропоновано підготувати до кінця 2011 р. факсимільне видання поеми „Гайдамаки" (1841) з ґрунтовними новими статтями Г. Грабовича й О. Федорука.

 Активною і продуктивною була діяльність Фінансової комісії (голова Р. Россі). За звітний період НТШ А організувало і провело 28 заходів для громади (координатор В. Махно). У тому числі відбулося дві наукові конференції: 13 ли­стопада 2010 р. — „Модернізм у Києві" (учасни­ки Г. Естрайх, М. Фовлер, І. Макарик, М. Муд­рак, В. Ткач); 5 березня 2011 р. — 31-ша щорічна Наукова Шевченківська конференція (учасни­ки О. Попович, О. Федорук, О. Боронь, Г. Грабо­вич, А. Процик) у Нью-Йорку (в будинку НТШ А). 16 квітня 2011 р. до 25-річчя Чорнобильської трагедії організовано показ документального фільму „Пробач мені, Поліське" і представле­но фотовиставку „Поліське: вкрадене майбутнє". Двічі проводились презентації книжок: 9 жовтня 2010 р. представлено „Альманах Станиславівської землі: Збірник матеріалів до історії Станиславо- ва і Станиславщини" (т. 3), а 14 травня 2011 р. — спеціяльне число „International Poetry Review" (взяли участь автори та перекладачі М. Найдан, М. Андрейчик, В. Махно, Дз. Орловська, О. По­пович, В. Ткач та В. Фиппс). А 18 грудня 2010 р. відбувся Літературний ярмарок.

 Протягом року виголошено 22 наукові доповіді: 11 вересня 2010 р. — „Діяспора та Україна: кон­солідація в добу глобалізації" (Л. Рудницький); 18 вересня — „Українське кіно 2000-х: поновлен­ня дієздатносте" (Д. Десятерик); 25 вересня — „Українська республіканська капеля Олександ­ра Кошиця: шлях на Захід" (В. Гречинський); 2 жовтня — „Академічний підхід та політична кон'юктура у боротьбі за трипільську спадщину в сучасній Україні" (О. Дяченко); 16 жовтня — „Нові тенденції у музичній творчості українських композиторів" (Л. Грабовський); 23 жовтня — „Географія розселення українців у Метрополії Нью-Йорк — Нью-Джерзі: історична ретроспекти- ва та сучасність" (О. Воловина, В. Лопух); 6 листо­пада — „Майже т е саме: про драму Лесі Українки, проблему еліт і народження спільноти" (О. Гале­та); 14 листопада — „Історія української мови у міжвоєнному Підкарпатті: „Граматика" Івана Панькевича" (М. Мозер); 23 листопада — „Нові архівні документи про ставлення ОУН і УПА до поляків та євреїв під час Другої світової війни" (Ю. Шаповал); 4 грудня — „Архівоцид в Україні 1930—1960-х років як закономірний наслідок Голо­домору: втрати населення. Нищення документів" (Г. Боряк), „Спільний українсько-російський під­ручник з історії: спроба реанімації мітичного про­екту" (О. Реєнт); 29 січня 2011 р. — „Мовна політика України: дії влади, думки громадян" (В. Кулик); 5 лютого — „Напучувальна література Київської митрополії між Флорентійською та Берестейською уніями" (В. Зема); 12 лютого — „Літопис УПА як джерело інформації про український визвольний рух під час Другої світової війни" (П. Потічний); 19 лютого — „Архітектурні реконструкції Запо­різької Січі, Чигирина та Батурина XVII— XVIII ст. та розкопки головної резиденції Мазепи у 2010 році" (В. Мезенцев); 26 лютого — „Доступ до світової академічної та наукової інформації — база для розвитку української держави та конкурентоздатности: питання, проблеми та можливості" (М. Фаріон, Т. Ярошенко); 12 берез­ня — „Архіви НТШ А: сучасний стан та перспек­тиви на майбутнє" (К. Давиденко); 13 березня — „До 125-ліття української преси в Америці. Огляд української преси в Америці: від початків до су- часности" (О. Лужницький); 2 квітня — „Хмель­ницький і Липинський в оцінці Михайла Гру- шевського" (Ф. Сисин); 9 квітня — „Радіологія в Україні: 15 років викладацького досвіду" (Л. Во­линський); 30 квітня — „Цивілізаційний вибір і геополітичні конфігурації в Европі як чинники зовнішньої політики Україн и" (С. Федуняк); 7 трав­ня — „Священні символи України: від палеоліту до сучасности" (Я. Ґеруляк).

 За минулий рік НТШ А брало участь і в нау­кових засіданнях. 23 березня 2011 р. в Гарварді з ініціятиви Бостонсько-Кембриджського осеред­ку НТШ А і ГУРІ відбувся Шевченківський науковий симпозіюм. Члени Товариства були організаторами, керівниками та учасниками па­нелей на VIII Світовому конґресі International Council for Central and East European Studies 26—31 липня 2010 р. у Стокгольмі (панель „Eurasia and Ukraine: Cooperation by Choice or Default"), на 42-му щорічному з'їзді Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies 18—21 листопада 2010 р. у Лос-Анджелесі та ін.

 Впродовж звітного року НТШ А продовжу­вало фінансувати проєкти з україністики: пере­клад англійською мовою „Історії України-Руси" М. Грушевського, розкопки у Батурині та Центр демографічних та соціоекономічних українців у США. Товариство призначало видавничі гран­ти (річний бюджет становить 75 тис. дол. США). Відбулося чотири голосування й ухвалено дотації для 12 видань (М. Ковальчук „На чолі Січових стрільців. Військово-політична діяльність Євгена Коновальця в 1917—1921 рр."; Пантелеймон Ку­ліш „Зібрання творів. Листи", т. 2; Л. Голова­та „Українське видавництво" у Кракові—Львові 1939—1945", т. 1; М. Посівнич „Воєнно-політична діяльність ОУН в 1929—1939 роках"; М. Рубчак „Mapping Difference: The many Faces of Women in Contemporary Ukraine"; „Російський імперіялізм від Івана Великого до революції 1917 року"; M. Andryczyk „Euphoria, Chaos and A Community of Others: The Intellectual in Post-Soviet Ukrainian Fiction"; „International Poetry Review and Michael Naydan"; Т. Гунчак „Ключові проблеми історіогра­фії у Другій світовій війні"; В. Кравченко „Україна, Імперія, Росія: Вибрані статті з модерної історії та історіографії"; Y. Shevchuk „Beginner's Ukrainian with Interactive O nline Workbook"; „Верґілій. Буко­ліки. Ґеорґіки. Малі поеми" у перекладі А. Содомори) та ін.

 НТШ А активно співпрацює з Україною: про­довжує спонсорувати серійні видання НТШ в Україні („Записки НТШ", „Хроніку НТШ", „Вісник НТШ"), сприяє збору коштів у Фонд потреб НТШ в Україні. Товариство спільно з фундацією „Україна- США" виступило спонсором Математичного кон­курсу для молодих математиків України 2010 р. Журі конкурсу, до якого запрошено видатних ма­тематиків з України, США та інших країн (голова Р. Григорчук), визнало переможцем Андрія Бонда­ренка, асистента кафедри математичного аналізу Механіко-математичного факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка.

 НТШ А сприяє НАН України в справі енцикло­педичних видань. На своїх зборах 4 грудня 2010 р. Управа ухвалила рішення про надання представ­никам НАН України (Г. Борякові та О. Реєнтові) можливості скопіювати матеріяли для 6 і 7-го то­мів Енциклопедії української діяспори.

 Комп'ютерна комісія (голова В. Василакій) у звітному році придбала й встановила Інстру­ментарій Архівіста (Archivist Toolkit) — комп'ю­теризовану систему архівних даних для забезпе­чення управління архівів. Комісія реалізовує два проєкти. Перший з них передбачає виставлян­ня в Інтернеті 46 українських термінологічних словників (з архіву М. Пежанського). У рам­ках другого проєкту планується упорядкувати, відсканувати та оцифрувати близько 60 тисяч документів української діяспори, що зберігаються у Чикаго, для НАН України.

 За звітний період Комісія преси (голова В. Ло­пух) підготувала ряд публікацій про події в НТШ, які надруковано в українських газетах та в Інтернеті (крім репортажів, опубліковано кілька авторських статей).

 Видано два числа „Бюлетеня" за 2010 р.: вліт­ку — ч. 29 (45), присвячене річним зборам і новому Статуту НТШ А, у грудні — ч. 30 (46) — „НТШ А на міжнародніх конґресах". Також у квітні 2011 р. видано „Каталог книжок", які спонсорувало НТШ А, у травні — „Адресар" членів Товариства. Надруковано новий Статут НТШ А (надіслано всім членам Товариства) і брошури про НТШ А українською та англійською мовами. Постійно ве­деться фото- і відеохроніка подій в НТШ А.

 Бібліотечно-архівна комісія (голова Т. Кейс) забезпечує функціонування архіву та бібліотеки товариства. Архів НТШ (архівіст К. Давиденко- Шрага) на лічує понад 250 особових фондів (загаль­ний обсяг понад 300 лінійних футів). За останні два роки до архіву надійшло 23 нові колекції (за­гальним обсягом 132 лінійні фути), з них протя­гом минулого року вісім нових колекцій і додат­ки до восьми чинних фондів (загальним обсягом 100 лінійних футів). Бібліотека НТШ А (директор С. Андрушків) за звітний час поповнилася новими надходженнями, підготовлено дві книжкові ви­ставки („Українці в світі" і „Виставка українських словників 1596—2010").

 У звітному році Математично-фізично-технічна секція (директор Р. Андрушків) збільшилася на чотири члени. Крім організації Математичного конкурсу, секція провела дві конференції: 15 трав­ня 2010 р. та 21 травня 2011 р.

 Філологічна секція (директор Л. Залеська Онишкевич) провела засідання 15 травня 2010 р., під час якого виголошено доповіді Р. Михайлик і В. Василакія. З огляду на значне число бібліотека­рів серед членів секції виникла пропозиція ство­рити окрему Бібліотекарську секцію.

 Подібно члени Секції історичних, суспільних і правничих наук (директор А. Процик) беруть участь у міжнародних конференціях, громадсь­ких святах та інших заходах. Окрім згаданих конференцій, представники секції виголосили доповіді на 25-му Конґресі Spolecnosti pro vedy a umeni 28 червня — 3 липня 2010 р. у м. Таборі, Чехія (А. Процик); на форумі Товариства „Свята Софія" й осередку НТШ А у Філядельфії 24 берез­ня 2011 р. (М. Богачевська-Хом'як); на міжнародній конференції „Nonconformism and Dissent in the Soviet Block: Guiding Legacy or Passing Memory?" 30 березня — 1 квітня 2011 р. у Колюмбійському університеті (О. Мотиль і А. Процик).

 Окремо аналізується робота осередків НТШ А у Філядельфії (голова Я. Заліпський), Вашингтоні (голова Б. Урбанович, до грудня 2010 р. — Б. Глинський) і Детройті (голова Л. Гевко).

 Зі звіту про роботу НТШ А