Ярослав Ганіткевич. Бібліографічний покажчик. Львів, 2018

Ярослав Ганіткевич

Бібліографічний покажчик
Львів, ПАШС. 2018

УДК 016:61(092) Ганіткевич

 

ББК 91.9:5 г (45Укр) Ганіткевич

 

  • 192

 

 

Біобібліографічний покажчик готувався на пошану професора Ярослава Володими-ровича Ганіткевича і з нагоди його 85-річчя. Доктор медичних наук, видатний українсь-кий вчений у галузі фізіології та патології жовчовиділення, фізіологічної ролі поверхне-во-активних речовин, біотехнології, біомінералогії, в останню чверть століття – один із провідних істориків медицини, дійсний член Наукового товариства ім. Шевченка, член Міжнародного товариства істориків медицини (Лондон), почесний член Українського лікарського товариства, лауреат премії І. Огієнка, голова Львівського осередку Всеукраїн-ського товариства Івана Огієнка, державний стипендіат України.

 

Покажчик включає бібліографічні описи праць вченого з 1954 по 2016 рік, а також відомості про його життя, науково-дослідницьку, науково-організаторську, педагогічну та громадську діяльність. Представлено наукові монографії, енциклопедії, посібники, статті.

  • наукових збірниках, статті в журналах України, колишнього СРСР, в зарубіжних, україн-ських та англомовних виданнях, електронні ресурси.

Бібліографічний опис документів здійснено згідно зі стандартами, які прийняті в Україні, зокрема «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила скла-дання. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006»,  вимоги ДСТУ 3582: 2013 «Бібліографічний опис скорочення слів і словосполучень в українській мові» та ГОСТ 7.12.93.

 

    Бібліографічні описи праць подано в хронологічному порядку. У межах року спочатку наведено монографії і книги, нижче – розміщено за назвами публікацій відповідно до зведеного українсько-російського алфавіту, а далі – латинського.

 

У другій частині покажчика подана література про Ярослава Ганіткевича, посилання і рецензії на його праці.. Матеріал розміщено в хронологічному порядку.

    Видання розраховане на медиків, лікарів і студентів, бібліографів, хто ціка-виться історією української медицини,проблемами національного відродження.

 

                                         

                                         Автори вступної статті:

 

Зиновія Служинська, доцент ЛНМУ ім. Данила Галицького,

Василь Дяків, доцент ЛНУ ім. Івана Франка.

 

Укладачі Зиновія Служинська,  Галина Белявська Бібліографічне редагування Ірина Войтович,  Ірина Бєлоус

Науковий редактор Манана Сахелашвілі, доктор медичних наук, професор ЛНМУ ім. Данила Галицького

 

                                            

 

 

                                                               Наук.-техн. б-ка Нац. ун-ту

                                                               «Львів. Політехніка», 2017